Нели Христова

Нели Петрова Христова

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
38
Учителски стаж:
17

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Директор - училище
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Професионална гимназия "Марин Попов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 1997 г. Август 2002 г. Техникум по лека промишленост - гр. Монтана помощник - директор
Септември 2002 г. Август 2003 г. ДОВДЛРГ възпитател
Ноември 2006 г. Септември 2008 г. Професионална гимназия по керамика и мебелно производство помощник - директор
Септември 2008 г. Август 2013 г. Професионална гимназия по керамика и мебелно производство - Севлиево директор
Август 2013 г. Май 2015 г. Професионална гимназия "Марин Попов" - Севлиево помощник - директор по учебно-производствената дейност
Май 2015 г. До сега Професионална гимназия "Марин Попов" - Севлиево директор

Любим цитат

Побеждават тези, които вярват, че могат

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1975 г. Юни 1978 г. Средно СПУ "Цвятко Ганев" Севлиево
Септември 1978 г. Април 1983 г. Висше - магистър ВМЕИ "В.И. Ленин" - София

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Машинен инженер
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 1979 г. Април 1983 г. Педагогическа правоспособност 5-та степен ВМЕИ "В.И. Ленин" - София
Ноември 2009 г. Юли 2010 г. Учител по информатика и информационни технологии 5-та степен Технически университет - гр. Габрово
Август 2017 г. Октомври 2017 г. 5-та степен ДИУУ - СУ "Климент Охридски" - София

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2017 г. 8 часа 0.5 кредита СБУ-София Приобщаващо образование
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит Интернет Пиар ЕООД Формиране на управленчески компетентности
Ноември 2017 г. 16 часа 1 кредит Национален институт за образование и приобщаващи политики Практически насоки в прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование
Април 2018 г. 16 часа 1 кредит ОРАК Инженеринг ЕООД Обучения по дигитални умения и ИКТ
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за творческо обучение Училище в облака: въведение
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит Бонев Груп ЕООД НЛП методи за повишаване на мотивацията за учене на учениците
Юли 2020 г. 16 часа 1 кредит Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите - Стара Загора Атестиране на директори на образователни институции
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Образование без граници - БГ 2012 Ключови компетенптности в училището на 21 мек
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит Бонев Груп ЕООД Портфолио на педагогическия специалист
Декември 2020 г. 16 часа 1 кредит НЦПКПС Създаване на електронно учебно съдържание за педагогически специалисти по професионална подготовка
Август 2021 г. 32 часа 2 кредита Сдружение "Алтернатива за теб" Позитивна училищна среда - ефективна комуникация и управление на конфликти. Модели за взаимодействие между училище, родители и заинтересовани страни

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Януари 1999 г. Февруари 1999 г. Квалификационен курс Компютърна грамотност Техникум по икономика "Васил Левски" - Монтана
Април 2008 г. Април 2008 г. Семинар Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети МОМН
Октомври 2008 г. Октомври 2008 г. Квалификационен курс Управление на училището - втори модул НИОД
Декември 2008 г. Декември 2008 г. Квалификационен курс Работа с приложни продукти ЦПО към АдминСофт ЕООД
Април 2009 г. Април 2009 г. Обучителен курс Самоуправление на дейността на училищния ръководител ДИУУ - СУ "Климент Охридски" - София
Октомври 2009 г. Октомври 2009 г. Квалификационен курс Ученици с емоционални затруднения НИОД
Април 2010 г. Април 2010 г. Обучителен курс Директорска правоспособност НИОКСО
Март 2011 г. Март 2011 г. Обучителен курс Организация на работата с документите ДА "Архиви"
Юни 2011 г. Юли 2011 г. Обучителен курс Трудово право за директори на училища НИОКСО
Октомври 2011 г. Октомври 2011 г. Обучителен курс Работа със заинтересовани страни НИОКСО
Февруари 2012 г. Февруари 2012 г. Обучителен курс Project Cycle Management "Младежта в действие" - Европейска програма
Ноември 2012 г. Ноември 2012 г. Обучителен курс Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя - инструменти за гарантиране на качествено образование НИОКСО
Март 2017 г. Март 2017 г. Обучителен курс Здравословни и безопасни условия на труд Икономикс - Служба по трудова медицина
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Конференция ІV ОУНационална конференция "Дигитална учебна среда - ново измерение в образователния процес" МОН, СБУ, ОУ "Св. Иван Рилски" - Перник, РААБЕ България ООД
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Конференция Национална конференция за иновативно обучение и добри практики в образованието "Училище за бъдеще" 3.0

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Материалознание 8 клас 2020/2021
Технология на металите 8 клас 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018

Умения и компетентности

Управленска компетенция

 

Това са дейности, произтичаща пряко от естеството на работа и включват решаване на проблеми , вземане на решения , планиране, делегиране, комуникация и управление на времето, мотивиране и вдъхновяване на другите, консултации с подходящи хора иизслушване на различни гледни точки, справяне с конфликти

 

Организационни умения

Да бъдеш организиран означава да можеш да се справяш с редица ситуации:

  • способност за планиране
  • определяне на  приоритетите
  • постигане на целите
  •  определяне необходимото време за всяка задача  
  • логистика
Технически умения
  • Технически знания - работа с офис техника, аудио и визиална техника, мултимедия
  • Използване на информация - работа с MSOffice, различни интернет приложения, интернет, интерактивна дъска
Социални умения

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с учители и родители, коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки.


Методи на преподаване

Чрез метода си на преподаване, обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни елементи. Като форма на обратна връзка използвам тестове, контролни работи, създаване на презентации. Поставям ясни критерии за оценяване на писмените работи и тестове. Ценя свободата на мислене и поощрявам идеите на учениците. Старая се да имам съвременен подход и да не обременявам учениците с остарели методи.


Философия на преподаване

Няма как човек, който не е съгласен да учи цял живот, да бъде добър учител. Училището може да бъде желана територия за учениците, но само ако стане желана територия за учителите. Не е възможно да предадеш нещо, което не притежаваш. Затова първо човек трябва да открие удоволствието от работата за себе си , за да може да я предаде на останалите.

Постижения на специалиста


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Методически материал Автор Материалознание - 8 клас

Темите от учебната програма по Материалознание - 8 клас са разработени под формата на ppt файлове.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Февруари 2018 г. Юли 2018 г. Ученически практики - Фаза 1 функционален експерт ПГ "Марин Попов"

Да се повиши броя на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда.

Целева група - ученици от професионалните гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от СППОО.

Направленията от приоритетно значение за икономиката - техника, информационни технологии, транспорт

Май 2019 г. До сега ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ” Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ координатор "Организация и управление" ПГ "Марин Попов"

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Октомври 2019 г. Октомври 2022 г. ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ координатор ПГ "Марин Попов"

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Февруари 2020 г. Октомври 2022 г. Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" координатор ПГ "Марин Попов"

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите

Април 2021 г. Декември 2022 г. Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ координатор ПГ "Марин Попов"

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Юли 2020 г. Септември 2021 г. ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078103 "РЪКА ЗА РЪКА КЪМ ПОЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И УСПЕХ" ръководител ПГ "Марин Попов"

Основната идея на проекта е чрез партньорство между гимназията и испанската организация Мундус да се реализира мобилност с цел изпълнението на професионална практика в чужбина за група ученици от 11 клас. Реализацията на проекта ще предостави развитие на капацитета и потенциала на представителите на целевата група, с оглед създаването на възможности за практическо обучение и упражняването на професията в реална работна среда.


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Семинар EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа. Популяризиране на добри практики 28.11.2019 г.
Национална конференция "Училище за бъдеще" 15.11.2019 г.

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2015 г. До сега Сдружение на директорите в средното образование в Република България

Галерия