Портфолио

Николинка Николаева Савова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0897918127

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
22 години 3 месеца 7дни
Учителски стаж:
14 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2013 г. Септември 2017 г. РЦПППО ресурсен учител
Септември 2017 г. Септември 2018 г. РЦПППО Психолог
Септември 2018 г. До сега РЦПППО Ресурсен учител

Любим цитат

„Единствената реалност – любовта. Най-мощната сила на света – вярата. Най-стимулиращият дар – надеждата.“

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Ноември 1999 г. Юни 2004 г. Висше - бакалавър ВСУ,,Черноризец Храбър - гр. Варна Историк,учител по история
Октомври 2006 г. Септември 2008 г. Висше - магистър Шуменски университет ,,Константин Преславски,, психология
Октомври 2014 г. Юни 2016 г. Висше - магистър Тракийски университет - Стара Загора Специална педагогика - ресурсен учител

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
историк,учител по история. психология,специална педагогика - ресурсен учител
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Професионално - квалификационна степен психология 4-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит Национален институт - гр. София ,,Сензорна интеграция - фактор в детското ранно развитие,,
Септември 2017 г. 16 часа 1 кредит Висше училище по застраховане и финанси - гр. София ,,Управление на иновациите,,
Април 2018 г. 16 часа 1 кредит Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти ,,Планиране и управление на процесите по защитата на персонала и учениците при бетствия и кризисни ситуации,,
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг / Зет ес консулт/ - гр. Варна ,,Техники за ефективно общуване на учители с децата/ учениците,,
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Traning Lab ,,Бонев Груп,, ЕООД - гр. Стара Загора ,,Какво ни кара да действаме или как да мотивираме себе си и другите?,,
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит ,,Класифициране на специфични състояния при деца в предучилищна възраст,,
Август 2021 г. 16 часа 1 кредит ,,Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Лична хигиена - педадогическа ситуация 4 РЦПППО - гр. Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Пъстри игри и занимания с пъстри материали 4 РЦПППО - гр. Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне на логопедично помагало на детския учител 4 РЦПППО - гр. Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Изравняване на количества, броене и отброяване 4 РЦПППО - гр. Добрич
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник 4 часа РЦПППО - гр. Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в арт терапията 4 часа РЦПППО - гр. Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Специални деца в детската градина 4 часа РЦПППО - гр. Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Обучителен курс ,,Практическа работа със сензорни материали: теоретична обосновка на Монтесори сензорно възпитание,, Карин дом
Май 2018 г. Ноември 2018 г. Обучителен курс ,,Обучение по Монтесори метод за деца със специални образователни потребности,, Асоциация Монтесори - ръка за ръка
Април 2017 г. Април 2017 г. Обучителен курс ,,Сказочная метафора в педагогическойни псохологоческой работе с детьми и школьниками,, Международное сообщество сказкотерапевтов
Юни 2018 г. Юни 2018 г. Квалификационен курс ,,Инновационные методы арт - терапии в психологическом консультировании и социально - педагогической работе с дртьми, подростками и взрослыми,, East european arts therapy association - г. Москва
Юни 2018 г. Юни 2018 г. Конференция Международном фестивале - Конференциипо Интермодальной терапии Экспрессивными искуствами,, Ассоциация Интермодальной Терапии Искуствами - г. Москва
Ноември 2014 г. Ноември 2014 г. Обучителен курс ,,Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм CARS 2 ОS BULGARIA
Юни 2015 г. Юли 2015 г. Обучителен курс ,,Развитие на екипните взаимоотношения,, Консултативен център - Плиска
Април 2017 г. Април 2017 г. Конференция ,,Изкуството в работата на учителя,, Център за обучение, консултации и тренинг / ZS консулт/ - гр. Варна
Април 2016 г. Април 2016 г. Конференция Играта в работата на учителя,, Център за обучение, консултации и тренинг / ZS консулт/ - гр. Варна
Юни 2014 г. Юни 2014 г. Обучителен курс ,, Арт терапия,, Логопедичен център ,,Ромел,, - гр. Варна
Май 2011 г. Май 2011 г. Семинар ,,Работата с деца с емоционални и други проблеми в поведението. Развитие и обучение на деца с аутизъм,, РААБЕ
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Обучителен курс ,,Законодателните промени и тенденции в закона за училищното и предучилищното образование и обучение,, Фондация център отворено образование

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ПГТ ,,П. К. Яворов,, 2020/2021
Разновъзрастова група ПГТ ,,П. К. Яворов" 2021/2022

Умения и компетентности

Когнитивно-базирани умения
Социални умения

- Комуникативни умения

- Умения за работа в екип

- Коректност

- Отговорност

- Организираност

_ Уважение

- Толерантност

 

Организационни умения

- Умения за работа в екип

-Позитивно отношение

- Емоционална устойчивост, тактичност, лоялност

- Добри контакти с ученици и родители

- Попълване на документация

 

Технически умения

Работа с компютър - Windows, Word, Роwer Рoint.


Методи на преподаване

С методите си на работа, целта ми е да повиша мотивацията на учениците и да стимулирам познавателната им активност в учебния  процес. Положителната мотивация и интерес се формират тогава, когато се подкрепят и поощряват. Работя индивидуално и подготвям материали за работа съобразно възможностите на всеки ученик. Според мен ефективно средство за формиране на мотивация е самоконтрола и самооценката.

Често използвани методи :

- Обяснение

- Дискусия

- Наблюдение

- Упражнение

- Работа в екип

 


Философия на преподаване

Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Те са личности - всяко със своята индивидуалност. Опитвам се да разгадая детската душа и да се съобразявам с индивидуалните потребности на всяко дете. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на потребностите на детето - ученика. Основната ми цел е постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на навици, умения и знания. Всяко дете да е гордо със своите умения независимо какви са те. Необходимо е да се разпознават индивидуалните различия, да се уважават и да се поощряват. Философията ми на преподаване се дообогатява с опита, който трупам от срещите си с различни деца в различно време. За да бъда добра в това, което върша, аз се интересувам от новостите в образователния процес. Професията за мен е призвание, мисия и ми носи удовлетвореност.


Добри практики

Монтесори терапия

През учебната 2019 - 2020година, РЦПППО откри кабинет по Монтесори терапия, в който и аз съм Монтесори терапвт.  В кабинета се обучават две групи с по 5 - 6  деца със специално образователни потребности, ръководени от по двама Монтесори терапевти,които са  преминали пректическа подготовка в Карин дом, гр. Варна. Децата са на възраст между 4 - 7 години, с различни диагнози. Кабинета е оборудван с Монтесори дидактични  материали, с които детето се учи да мисли и да открива новите неща само или с терапевта. Постепенно да изгражда самочувствие, самостоятелност, независимост. Основните раздели и материали са разпределени в следните зони: сетивен материал. български език, математика,хуманитарни науки, практичен живот. Ролята ми като Монтесори терапевт е да подкрепям стремежа на детето към независимост и самостоятелност, да поддържам чувството му за самоуважение и самодисциплина.

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Сертификат 14.04.2016 г.

Седма международна пролетна конференция на тема,,Играта в работата на учителя,,

Сертификат 22.04.2017 г.

Осма международна пролетна конференция на тема,, Психодрамата в училище,,

,,Психодраматичните техники в работата на учителя,,


Членство в организации

Период от Период до Организация
Октомври 2013 г. До сега СБУ
Април 2014 г. До сега НАРУ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
07.03.2015 г. ,, Обучителни трудности,, Семинар СУ ,,Любен Каравелов,,
12.04.2017 г. ,,Детската агресия,, Семинар ДГ - 20
22.03.2019 г. ,,Как учителят да работи с ученици с ЕПР, Слухово увреждане и ЛУИ Семинар ПГТ,,П. К. Яворов,,