Портфолио

Галина Атанасова Атанасова

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0893487090

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
13 години 6 месеца 3 дни
Учителски стаж:
5 години 9 месеца 13 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Ноември 2017 г. До сега РЦПППО гр.ДОБРИЧ Ресурсен учител
Февруари 2017 г. Юни 2017 г. РЦПППО гр.ДОБРИЧ Ресурсен учител
Юли 2007 г. Април 2010 г. "Добруджански хляб" гр. Добрич редач

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2015 г. Юли 2019 г. Висше - бакалавър ШУ " Епископ Константин Преславски" Специална педагогика
Септември 2019 г. Март 2021 г. Висше - магистър ШУ " Епископ Константин Преславски" Логопедия

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2020 г. Септември 2020 г. Специална педагогика 5-та степен 16 ДИКПУ гр. Стара Згора
Юни 2021 г. Ноември 2021 г. Специална педагогика 4-та степен 16 ДИКПУ гр. Стара Загора
Февруари 2021 г. Февруари 2022 г. Специална педагогика 3-та степен 32 ДИКПУ гр. Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2020 г. 16 часа 1 кредит Карин дом "Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата"
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Карин дом " Семейно медиирана интервенция в онлайн пространството - мисията възможна"
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит НИОПП " Сензорна интеграция - фактор в ранното детско развитие. Теория и практики"
Септември 2017 г. 16 часа 1 кредит ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ гр. Варна ,, Екипна работа на персонала в образователните институции"
Ноември 2020 г. 16 часа 1 кредит ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ,,Професионални умения на учителя"
Октомври 2023 г. 8 часа 1 кредит РЦПППО гр. Добрич ,, Обучение по ЗЗЛД"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Лична хигиена - педагогическа ситуация 4 РЦПППО - гр. Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Пъстри игри и занимания с пъстри материали 4 РЦПППО - гр. Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне на логопедично помагало на детския учител 4 РЦПППО - гр. Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Изравняване на количества. Броене и отброяване. 4 РЦПППО - гр. Добрич
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник 4 РЦПППО гр. Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в арт терапията 4 РЦПППО гр. Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. ,, Специални деца в детската градина" 4 РЦПППО гр. Добрич
Май 2023 г. Май 2023 г. ,, Приказки. Терапия с приказки" 4 РЦПППО гр. Добрич
Септември 2023 г. Септември 2023 г. ,, Насоки за прилагане на Карта за функционална оценка" 8 РЦПППО гр. Добрич
Март 2024 г. Март 2024 г. ,,STEM урок по География" 4 РЦПППО гр. Добрич

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ДГ № 32 ,, Зорница" гр. Добрич 2021/2022
Разновъзрастова група ОУ " Климент Охридски" с. Смолница, общ. Добричка 2021/2022
Разновъзрастова група ДГ с. Смолница 2023/2024
Разновъзрастова група ОУ ,, Климент Охридски " с. Смолница, общ. Добричка 2023/2024

Умения и компетентности

Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Оценяване на напредъка на децата/учениците
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни

Методи на преподаване

   Съвременният свят се развива твърде бързо, променят се условията, променят се и учениците и източниците на информация. Специалистът трябва да има специална техника, за да бъде способен да води едно дете по този път на дисциплината, който трябва да следва през целия си живот, като непрекъснато се усъвършенства с него. Всяко дете със специални образователни потребности е уникално и именно като към такова трябва да се отнасяме с него, мислейки не за заболяването, а за личността му. Помощта, която му се оказва, трябва да се определя не според диагнозата, а от потребностите които има. Съобразявам се с индивидуалните потребности на всеки ученик и съответно прилагам различни педагогически подходи. От изключителна важност за мен е индивидуалния подход към всяко дете. Използвам материали за работа съобразени с възможностите и уменията на децата. Дидактичните, подвижните и музикалните занимания осигуряват по - благоприятна обстановка за учене, чрез игра.

В работата си, като ресурсен учител използвам традиционни и специфични методи. Чрез тяхното прилагане реализирам целите и задачите на методиката:

  • Словесни методи ( беседа, разказ и обяснение ) ги използвам най - често за нови знания. За да са ефективни при децата с интелектуална недостатъчност ги комбинирам с нагледно - образните методи ( демонстрация ).
  • Нагледни методи - онагледявам учебното съдържание за по - добро възприемане.
  • Практически методи - при тях се изисква слушане, гледане и се извършват определени операции и действия с ръцете.

  Какъвто и метод да използвам, винаги в центъра е ученика - неговите възможности, интереси и потребности. За да може той да усети колко е важно за мен именно неговият интерес и неговият напредък . Усещайки вниманието върху себе си, децата са по-спокойни и по-отговорни в работата си. А това прави пътят на обучението по-лек и по-ползотворен.


Философия на преподаване

   Моята философия на преподаване поставя ученика на централно място. В работата ми се стремя да покажа на детето, че е обичано и уважавано, независимо от неговите индивидуални особености. Опитвам се да намеря правилния подход към всеки един ученик, за да открия неговите силни страни и да ги използвам максимално, за да го накарам да се чувства пълноценно. Считам, че истинският педагог е и възпитател. Трябва да съумява да разбира вътрешния свят на своите ученици, за да стимулира техните интереси. Фокусирам се върху индивидуалните потребности на учениците и включването им в учебния процес. Оценката на моята работа е индивидуалният напредък на всяко дете. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на потребностите на ученика. Взаимното доверие между родители, учители и специалисти е важен фактор за осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Родителите и учителите са еднакво заинтересовани от напредъка на детето. Ефективното общуване е от решаващо значение за реализирането на поставените цели. Доверието се изгражда с откритост, съпричастност и взаимно уважение.

  Убедена съм, че човек получава само това, което дава !


Добри практики

Добри практики

   Едно от най - големите предимства в нашата учителска професия е възможността да споделяме практиката си и удовлетворението от това , че някой друг е успял , защото си му дал нещо от себе си. Много е важно поддържането на мотивацията. След като вече съм ,, запалила" искрата в децата да работим заедно върху развиването на уменията , трябва и да ,, поддържам"  този пламък. Защото, когато правим нещо ново, често ни е трудно и можем да изгубим вдъхновението си. Затова аз използвам различни подходи, за да поддържам мотивацията. По време на урока правя така , че ученикът да има решаваща роля в часа , да се види неговият принос. Това го прави по - уверен и мотивиран да усвоява новите знания и умения. На учениците предоставям среда , за да изразят мнението си , да бъдат изслушвани и да се чувстват значими. Създавам пространство , в което учениците се чувстват смели , да експериментират , да пробват своите възможности , да учат от успехите и несполуките си , позволявам те да разбират повече за себе си и заобикалящия ги свят. Поставям децата в творческа среда, давам възможност да се изразяват свободно , да не се страхуват от грешки и провали. Давам им спокойствие , самочувствие и свобода да покажат , че могат да учат. Няма нищо по - мотивиращо за учениците от възможността да видят собствения си успех. Но когато се отнася до развиването на умения , напредъкът е трудно уловим.

Една успешна практика се състои в ентусиазъм , подготовка , планиране , работа и представяне. Рецептата за успех е готовността да дадеш 101 % от себе си.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Декември 2019 г. До сега НАРУ
Септември 2017 г. До сега СБУ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
04.03.2020 г. " Учебна среда и обучение на деца със специални образователни потребности" Семинар ОУ " Хан Аспарух" гр. Добрич
13.02.2019 г. " Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие" Семинар ОУ " Хан Аспарух" гр. Добрич
28.05.2021 г. ,, Аутизъм - същност, причини, диагностика и възможности за интервенция" Семинар ДГ № 23 ,, Звездица" гр. Добрич
19.03.2018 г. ,, Ресурсният учител - значим фактор за приобщаващото образование" Конференция Пловдивски университет ,, Паисий Хилендарски"
10.11.2021 г. ,, Аутизъм - същност, причини, диагностика и възможности за интервенция" Семинар ДГ № 32 ,,Зорница" гр. Добрич
16.11.2021 г. ,, Хиперактивност и дефицит на вниманието". Същност и проявления. Какво да правим с такива деца? Семинар ОУ ,, Климент Охридски" с.Смолница
19.10.2022 г. ,, Работа с трудни деца " Семинар ОУ ,, Климент Охридски " с. Смолница
25.10.2023 г. ,, Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство - образователна институция" Семинар ОУ ,, Климент Охридски" с. Смолница