Портфолио

Валери Тодоров

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: +359 894 405 944

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
39 години
Учителски стаж:
35 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Директор на център за личностно развитие
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
ООС "Младост" - Силистра

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Август 2015 г. До сега ООС "Младост" Директор
Септември 1998 г. Август 2015 г. ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Брадвари Директор
Септември 1995 г. Септември 1998 г. ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Брадвари Учител
Септември 1989 г. Септември 1995 г. ОзУ "Хр. Ботев" Учител
Септември 1987 г. Септември 1989 г. ЕСПУ "Н. Й. Вапцаров" Учител

Любим цитат

Успява само този, който вярва, че може!

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2005 г. Юли 2009 г. Висше - магистър ШУ "Еп. Константин Преславски" Управление на образованието
Октомври 1991 г. Юли 1994 г. Висше - магистър ШУ "Еп. Константин Преславски" БЕЛ и история
Септември 1984 г. Юли 1987 г. Полувисше ИПУ "Дочо Михайлов" - Силистра БЕЛ, немски език и музика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Управление на образованието
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Учител по БЕЛ и история в СОУ
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2004 г. Октомври 2004 г. ПКС Управление на образованието 4-та степен
Септември 2001 г. Октомври 2001 г. ПКС Управление на образованието 5-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юли 2017 г. 16 часа 1 кредит ЦОКПС Стресът на работното място същност и техники за справяне
Ноември 2017 г. 16 часа 1 кредит ЦОКПС Трудово-правни отношения в образованието
Октомври 2017 г. 16 часа 1 кредит ДИПКУ Ст. Загора Наредба № 4 от 20.04.2017 година за нормиране и заплащане на труда. Последни промени в сила от 01.09.2017 година
Януари 2018 г. 16 часа 1 кредит ММ 25 София Нова епоха на мислене и действие. Организационна култура и статус на съвременния директор
Април 2018 г. 16 часа 1 кредит ИСДК към УНСС Прилагане на Общия регламент за защита на личните данни
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит ДЕКСИ КОНСУЛТ Управление на емоциите. Работа в екип. Коучинг и менторство
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ СОФИЯ Взаимоотношенията ученик, родител и учител
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит ДИПКУ Ст. Загора Законови и трудово-правни отношения в образователната институция
Септември 2021 г. 16 часа 1 кредит ЧР "Рефлекс" ЕООД, гр. Троян Ефективни начини за овладяване на стрес, социална изолация, потиснатост, тревожност, коронофобия с цел запазнане на психиката на учители, ученици и деца
Септември 2022 г. 16 часа 1 кредит ЧР "РЕФЛЕКС" ЕООД Кариерно ориентиране и консултиране на учениците - необходимост в съвременното училище
Ноември 2022 г. 16 часа 1 кредит ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ СОФИЯ Управление и организация в образователната институция. Трудово-правни отношения
Юли 2023 г. 16 часа 1 кредит Център "Интерактивно обучение" ЕООД Възпитателни взаимодействия в образователната институция
Октомври 2023 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД Лидерски стилове и стилове на управление

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Статут и мениджмънт на ЦПЛР 4 ЦОКПС
Юли 2016 г. Юли 2016 г. Дисциплината в училище - мотиви и стратегии 6 СНЦ "Нова възможност"
Април 2016 г. Април 2016 г. Новата правна уредба за възлагане на обществени поръчки 8 РААБЕ
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Делегирани бюджети в образованието 16 АПИС - КОЛЕВ
Октомври 2018 г. Октомври 2018 г. Конфликти в работна и в учебна среда 8 БРТИМ
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Въвеждащо обучение за работа в Edu.box 4
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Вербална и невербална комуникация 2
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Бърнаут ефектът при педагогическите специалисти 4 ООС "Младост"
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Арт терапевтични техники за работа с ученици 2 ООС "Младост"
Ноември 2021 г. Ноември 2021 г. Атестиране на педагогическите специалисти. Атестационна карта. 2 ООС "Младост"
Май 2022 г. Май 2022 г. Практически умения за преодоляване на агресията и насилието в училище 4
Май 2022 г. Май 2022 г. Съвременни модели за комуникация с родители 4
Януари 2023 г. Януари 2023 г. Ценностна система на учениците 4
Май 2023 г. Май 2023 г. Работа в платформата edu.mon.bg 4
Юли 2023 г. Юли 2023 г. Обмяна на добри педагогически практики в ЦПЛР 4
Октомври 2023 г. Октомври 2023 г. Обмяна на добри педагогически практики между ЦПЛР - УО по чл. 43, ал. 3 от ЗПУО 4 ОУО "Кольо Фичето" - гр. Велико Търново

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Семинар Обмяна на добри практики в ЦПЛР ЦПЛР-УО, гр. Ловеч
Април 2022 г. Април 2022 г. Семинар Обмяна на добри практики в ЦПЛР СДСУОРБ
Декември 2022 г. Декември 2022 г. Семинар Обмяна на добри педагогически практики в ЦПЛР СО "Младост" Шумен

Практическо приложение


Умения и компетентности

Социални умения

 

 • Умения за самостоятелно учене и събиране на информация;
 • Граждански компетентности и умения за междуличностно общуване;
 • Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване на света;
 • Умения за адаптиране към различни работни и социални среди, придобити при доброволна работа;
 • Умения за работа в екип и създаване на устойчива връзка с всички заинтересовани страни в комуникативния процес;
 • Подкрепа на добри практики в мултикултурна образователна среда, партньорски отношения и ефективно взаимодейства с родителите;
 • Партньорски отношения чрез съвместни дейности с Училищното настоятелство, социалните партньори, институциите в образователната система, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, НПО, ВУ и др. за формиране на ефективна образователна среда
Организационни умения
 • Способност за планиране, организация и контрол на собствената работа;
 • Способност за планиране организация и контрол на работата на ученици и учители с оглед постигането на поставените цели;
 • Знания и умения за стратегическо и оперативно планиране, ефективно прилагане на политики за развитието на институцията;
 • Осигуряване на подкрепяща среда и спазване на етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на институцията;
 • Участие в разработването и прилагането на национални и регионални образователни политики;
 • Създаване на условия за оптимално функциониране на постоянни и временни комисии, екипи за мотивация и подкрепа на личностното развитие на учениците;
 • Създаване на условия за ефективна дейност на Педагогическия съвет;
 • Стриктност при изпълнение на задълженията; организираност, инициативност, креативност, енергичност;
 • Умения за работа в екип при подготовка, координация и реализиране на проекти;
Технически умения

Работа с операционна система WINDOWS. Отлично владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point). Умения за работа с всяка техника необходима за администрацията.


Добри практики

Връстници обучават връстници

Най-често прилаган метод в разработването и реализирането на ученически проекти. Чрез него учениците усвояват знания и умения за обучители на връстници по различни теми, вълнуващи ученическата общност - агресия, насилие, здравословен начин на живот, социални и културни компетентности. Методът е успешно прилаган при реализирането на ученическите проекти "Активни и креативни" - 2016 г., "Здраве от градината на баба" - 2017 г., "Красиво, поетично, музикално" - 2019 г., „Стая за щастие, психично здраве и релакс”  - 2020 г.

Ученическо самоуправление - Ученически съвет

 Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, отнасящи се до живота в общежитието и ученическата общност. Основните цели в работата на Ученическия съвет включват обединяване на учениците от общежитието; даване гласност на проблемите им; защита на техните права и интереси; съдействие за изграждането на активна позиция към явления и процеси в общността; активно участие в дейности, насочени към личностно развитие на учениците; създаване на ефективна организация за учебен труд и за оползотворяване на свободното време.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Благодарствен адрес за участие в кампанията "Подарявам ти коледна усмивка"
Благодарствен адрес от ЦПЛР - ОДК Силистра
Поздравителни адреси 55 години ООС "Младост" - Силистра

Постижения на ученици

Пусть всегда будет солнце - 2017 г.

Участие на Севиляй Бюрхан в Четвъртия национален фестивал на руската поезия, песен и танц, жанр "Поезия". Класирана на трето място в зоналния етап на фестивала.

Живеем в земята на Ботев - 2017 г.

Глория Петрова с поощрителна награда за поезия в Националния литературен конкурс "Живеем в земята на Ботев", организиран от Община Враца, ЦПЛР и Ботевския организационен комитет.

Пусть всегда будет солнце - 2018 г.

Участие на вокална група "Бяла, зелено, червено" в Петия национален фестивал на руската поезия, песен и танц, национален етап в гр. Сливен. Класирана на първо място, купа, медали, дипломи.

Международен детски фестивал "Слънце, радост, красота" - 2018

Участие на вокална група "Бяла, зелено, червено" в Международния детски фестивал "Слънце, радост, красота" в гр. Несебър - четвърто място, диплом и грамота.

Пусть всегда будет солнце - 2019 г.

Участие на вокална група "Бяла, зелено, червено" в Шестия национален фестивал на руската поезия, песен и танц,зонален етап - второ място.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Октомври 2002 г. До сега Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България
Септември 2015 г. До сега Сдружение на директорите на самостоятелни ученически общежития в Българияя

Галерия