Портфолио 2021/2022г.

Красимира Иванова Генова

Националност: Българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0886529496

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
28 години, 5 месеца, 9 дни
Учителски стаж:
11 години, 10 месеца, 10 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО - град Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2013 г. Септември 2016 г. ОУ "Христо Смирненски" град Ген. Тошево Възпитател
Септември 2017 г. Септември 2018 г. ОУ "Христо Смирненски" град Ген. Тошево Учител
Септември 2018 г. До сега РЦПППО - град Добрич ресурсен учител

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2010 г. Юни 2013 г. Висше - бакалавър ШУ "Епископ Константин Преславски" Колеж Добрич - град Добрич Начална училищна педагогика и информационни тихнологии
Септември 2013 г. Юни 2015 г. Висше - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" град Шумен Предучилищна и начална училищна педагогика
Септември 2015 г. Април 2018 г. Висше - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" град Шумен Специална педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Учител на деца с езиково-говорни нарушения
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юли 2015 г. Октомври 2015 г. 5-та степен Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ДИКПО - град Варна
Юли 2017 г. Октомври 2017 г. 4-та степен Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ДИКПО - град Варна

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Март 2019 г. 32 часа 2 кредита Фондация СИВВЕНА - град Пловдив Сензорна интеграция и терапия - сензорния свят на аутиста
Март 2019 г. 32 часа 2 кредита Фондация СИВВЕНА - град Пловдив Алтернативни методи за комуникация при деца от аутистичния спектър и сходни нарушения-работа по програма TEACCH
Юли 2019 г. 16 часа 1 кредит Национална Асоциация на Ресурсните Учители - България Ненасилствена комуникация в образователна среда
Февруари 2022 г. 32 часа 2 кредита Фондация "С-Иввена" - град Пловдив "Психодрама за деца. Особености и ползи от въвеждането на психодрамата в терапевтичната работа с деца"
Юни 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ Техники за стимулиране на логическото мислене и въображението и паметта у учениците
Септември 2022 г. 16 часа 1 кредит Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти - гр. Банкя "Обучения за работа с дете и ученик по конкретен случай, за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна подкрепа , за прилагане на стандарти в логопедичната работа"
Октомври 2022 г. 8 часа 1 кредит SHKOLO Работа с електронен дневник, намаляване на административната тежест за учители и ръководство и повишаване ангажираността на родители
Юли 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта при деца и ученици
Януари 2023 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ Работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда за деца и деца със специални образователни потребности.
Февруари 2023 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание.
Юни 2023 г. 16 часа 1 кредит Консултативен център "Плиска" - гр. София Тренинг "Анти-Срес"
Октомври 2023 г. 16 часа 1 кредит "Коректив Експрес" ООД гр. Силистра Обучение по ЗЗЛД
Януари 2023 г. 16 часа 1 кредит НЮ ЕДЮКЕЙШЪН ЦЕНТЪРЕООД Приобщаване и подкрепа на деца и ученици с обучителни трудности
Март 2024 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ Изкуственият интелект (AI) в училището и в класната стая

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. До сега Лична хигиена 4 РЦПППО - град Добрич
Юни 2021 г. До сега Пъстри игри и занимания с пъстри материали 4 РЦПППО - град Добрич
Септември 2021 г. До сега Представяне на логопедично помагало на детския учител 4 РЦПППО - град Добрич
Октомври 2021 г. До сега Изрвняване на количества, броене и изброяване 4 РЦПППО - град Добрич
Октомври 2022 г. До сега Работа с електронен дневник 4 РЦПППО
Март 2023 г. До сега Основни подходи в арт терапията 4 РЦПППО
Март 2023 г. До сега Специалните деца в ДГ 4 РЦПППО - гр. Добрич
Май 2023 г. До сега Приказки. Терапия с приказки. 4 РЦПППО гр. Добрич
Март 2024 г. До сега STEAM - Урок по география 4 РЦПППО - гр. Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Януари 2018 г. Декември 2018 г. Професионална квалификация Психолог Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий" - Център за квалификация
Октомври 2021 г. До сега Семинар "Изследване на праксис - маркери и интерпретация" "Цветни стъпки" гр.Велико Търново

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) Детска градина "Първи юни" 2020/2021
Разновъзрастова група ИСУ "Никола Йонков Вапцаров" 2020/2021
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Детска градина "Първи юни" 2020/2021
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ"Първи юни" гр. Ген.Тошево 2021/2022
Разновъзрастова група ИСУ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Ген.Тошево 2021/2022
Разновъзрастова група ПГ по Земеделие "Тодор Рачински" гр. Ген. Тошево 2021/2022
Разновъзрастова група ИСУ"Никола Йонков Вапцаров" гр. Ген.Тошево 2022/2023
Разновъзрастова група ОУ"Йордан Йовков" село Красен 2022/2023
Разновъзрастова група ОУ "Йордан Йовков" село Спасово 2022/2023
Разновъзрастова група ПГ по Земеделие "Тодор Рачински" гр. Ген. Тошево 2022/2023

Умения и компетентности

Социални умения
Работа в екип
Управление на процесите в отделни групи или паралелки
Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Работа с родители и други заинтересовани страни
Управление на ресурси
Диагностични и консултативни компетентности
Логопедична дейност
Участие в дейността на Педагогическия съвет

Методи на преподаване

Мотивацията е в основата на всяка човешка дейност. Ние, учителите, сме изправени пред предизвикателството на непрекъснато търсене на варианти за своето усъвършенстване, водещи до повишаване на мотивацията и интереса на учениците. Положителна мотивация и интерес към ученето се сформират тогава, когато учениците се поощряват да търсят начини и методи за решаване на учебни задачи. Според мен ефективно средство за формиране на мотивация е развитието на самоконтрола и самооценката.

Философия на преподаване

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Моето убеждение е, че е необходимо индивидуалните различия да се разпознават, уважават и дори поощряват. Аз смятам, че всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включването на учениците в процеса на учене.

Добри практики

Преподаване на деца със СОП
Практическият опит показва, че интеграцията и интеркултурните взаимодействия могат да се реализират в етнически смесена образователна среда – такава, каквато е средата в нашето училище. Според мен, мисията на учителя е да подпомага свободната изява и личностното израстване на учениците си, ръководейки се и от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. А практическата реализация на интеграцията е една от политиките, която се реализира в рамките на Европейския съюз в направления: осигуряване на равен достъп до образование; успешна социализация; съхраняване на културна идентичност; взаимно уважение и разбирателство.

Постижения на специалиста


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Доклад за конференция Съавтор Ролята на родителя при предоставяне на допълнителна подкрепа

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2021 г. Юни 2022 г. "Подкрепа за приобщаващо образование" Логопед СУ"Н.Й.Вапцаров"гр.Ген.Тошево
Септември 2022 г. Август 2023 г. Подкрепа за приобщаващо образование Логопед ИСУ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Ген. Тошево
Януари 2024 г. До сега "Успех за теб" Логопед ИСУ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Ген. Тошево

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Национална конференция - Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование 08.11.2019 г.
Школа по приобщаващо образование, к. к. "Златни пясъци" 01.07.2019 г.
Жестовият език в образованието и науката 12.10.2022 г.

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2013 г. До сега Синдикат на българските учители
Септември 2019 г. До сега Национална асоциация на ресурсните учители - България

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
05.12.2019 г. Изготвяне на индивидуална учебна програма на ученик със специални образователни потребности Семинар СУ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Ген Тошево
18.10.2021 г. Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие Семинар СУ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Ген Тошево
10.10.2022 г. Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие Семинар ОУ "Йордан Йовков" село Красен
11.03.2024 г. Запознаване с Карта за функционална оценка на индивидуалните потребностина деца и ученици със СОП и насоки за нейното прилагане. Семинар ОУ "Йордан Йовков" село Красен
18.03.2024 г. Запознаване с Карта за функционална оценка на индивидуалните потребностина деца и ученици със СОП и насоки за нейното прилагане. Семинар ОУ "Йордан Йовков" село Красен