Портфолио 2021 - 2022г.

Димитрина Ангелова Керванова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0884 895 793

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
16 години,4 месеца, 25 дни
Учителски стаж:
5 години, 9 месеца, 14 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
,,Д - р Петър Берон'' гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2015 г. До сега ЦСОП ,,Д - р Петър Берон'' Учител на деца с умствена изостаналост

Любим цитат

Най-важното явление в училище, най-поучителния предмет, най-живият пример за ученика е самият учител. - Фридрих Дистервег

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2016 г. Февруари 2018 г. Висше - магистър ВТУ ,,Св.Св. Кирил и Методий'' Педагогика на деца със специални образователни потребности
Септември 2013 г. Юли 2015 г. Висше - магистър ШУ ,,Епископ Константин Преславски'' Предучилищна и начална училищна педагогика / Иновации в началното образование
Септември 1996 г. Юли 2000 г. Висше - бакалавър ШУ ,,Епископ Константин Преславски'' Педагогика на обучението по техника и технологии

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Педагогика на деца със специални образователни потребности
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2019 г. Септември 2019 г. Професионално-квалификационна степен 5-та степен Тракийски университет - Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юли 2021 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг - ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ,, Техники за ефективна комуникация на учителя с децата''
Май 2021 г. 32 часа 2 кредита ,,Институт за човешки ресурси ''ООД Емоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни.
Ноември 2020 г. 16 часа 1 кредит Тракийски университет - Стара Загора Професионални умения на учителя
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит ИНТЕРАКТА Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни потребности, УИН: 640 60 002
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за Човешки Ресурси ООД Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС Консулт Игрите и играчките в работата на педагогическите специалисти
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС Консулт Арт - терапия - техники на арт терапия в работата с деца и техните семейства
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС Консулт Подходи, ориентиране към тялото - Психодрама практика
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС Консулт Екипна работа на персонала в детската градина/ училището
Февруари 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС Консулт Реч и харизма на учителя
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Консултативен център ,, Плиска'' гр.София Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Февруари 2017 г. Февруари 2017 г. Стратегии за преподаване и подкрепа на ученици със СОП в контекста на включващото образование 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Четене и обсъждане на наредбата за приобщаващото образование 4 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Учатие в еропейски проекти.Платформа e -twinning -място за комуникация по електронен път между учлищата в Европа 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Май 2018 г. Май 2018 г. Теория и практика на експресивната арттерапия 3 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Май 2018 г. Май 2018 г. Работа с интерактивна дъска 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Взаимодействие на учители с родители на детето с умствена изостаналост 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Информационните технологии при деца със СОП 3 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост 3 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Април 2019 г. Април 2019 г. Тяло на емоциите 4 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Социално кръгче 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Музикотерапия; Музикални дейности при деца с нарушения 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Монтесори метод в подготвителна група 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Сензорни приказки 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Арттерапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Индивидуална работа с деца със СОП 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Май 2020 г. Май 2020 г. Комуникативни нарушения. Терапия 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Covid 19 и децата със СОП 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Обучение на платформата „Classroom” 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Тренинг 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Превенция на конфликта и неговите компоненти 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Нравствено обучение в педагогическия процес 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Приказкотерапия при деца със СОП 2 ЦСОП ,,Д - р Петър Берон''

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Обучителен курс Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи ИНТЕРАКТА
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Обучителен курс Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със СОП ИНТЕРАКТА
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Обучителен курс Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визоализиране на средата Фондация Карин дом
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Обучителен курс Работа в подготвена Монтесори среда Фондация Карин дом
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Обучителен курс Обучение по Монтесори метод за деца със СОП Асоциация Монтесори - Ръка за ръка
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма Институт за Човешки Ресурси ООД
Март 2019 г. Март 2019 г. Обучителен курс Монтесори Метод за деца от 0 до 6 г. Асоциация Монтесори - Ръка за ръка
Март 2017 г. Март 2017 г. Квалификационен курс Запознаване с приобщаващото образование Фондация Америка за България

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Всички общообразователни предмети 5 клас 2015/2016
Всички общообразователни предмети 6 клас 2016/2017
Всички общообразователни предмети 6 клас 2017/2018

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група 2016/2017
Разновъзрастова група 2017/2018
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) 2018/2019
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) 2019/2020
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) 2020/2021

Умения и компетентности

Технически умения

Организация на работа в електронна среда / ОPEC /.

Работа с  Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Ehcel, Internet.

Артистични умения

Участие, организиране и реализиране на различни мероприятия и тържества.

Социални умения

Комуникативност.

Способност за работа в екип - коректност, отговорност, организираност.

 

Когнитивно-базирани умения

Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.

Организиране на среда, стимулираща детската активност и развитие.

Изграждане на социални умения и адаптация.


Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Добри практики

Взаимна работа между масови училища и центрове
Практическият опит показва, че интеграцията и интеркултурните взаимодействия могат да се реализират в етнически смесена образователна среда – такава, каквато е средата в нашето училище. Според мен, мисията на учителя е да подпомага свободната изява и личностното израстване на учениците си, ръководейки се и от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. А практическата реализация на интеграцията е една от политиките, която се реализира в рамките на Европейския съюз в направления: осигуряване на равен достъп до образование; успешна социализация; съхраняване на културна идентичност; взаимно уважение и разбирателство.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2016 г. Юни 2017 г. ,,Твоя час" учител на деца с множество увреждания МОН

Целта на самия проект е социализация и интеграция на деца със СОП, ангажиране на учениците със различни дейности:

 рисуване, апликация, моделиране, изрязване, разходки, спортни и подвижни игри.

Октомври 2018 г. Юни 2019 г. ,, Здравословно хранене'' Учител на деца с умствена изостаналост ЦСОП ,, Д-р Петър Берон''
Октомври 2015 г. Юли 2018 г. Thinking Globali, learnin Tu Erasmus +

,, Да мислим глобално да учим заедно'' - В проекта се включиха учители и деца със специални образователни потребности от седем държави: България, Румъния, Полша, Испания, Търция, Белгия и Великобритания.


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2016 г. До сега Синдикат на бългрските учители
Януари 2019 г. До сега НАРЦСОП