Силвия Ляпова

Силвия Николова Ляпова

Националност: Българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0887406961

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
27 години 6 месеца
Учителски стаж:
25 години 10 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2017 г. До сега РЦПППО Добрич Старши ресурсен учител
Август 2014 г. Ноември 2016 г. ЦОП Каварна Психолог
Септември 1999 г. Септември 2015 г. ПУ "Любен Каравелов" Каварна Психолог, Директор, Учител

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1996 г. Юни 1999 г. Висше - бакалавър Славянски университет София Психология, II спец. Педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Психолог
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Февруари 2022 г. Октомври 2022 г. Психология. Педагогика. 5-та степен СУ "Св. Климент Охридски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Февруари 2023 г. 16 часа 1 кредит Република България, МОН, НЦПКПС Банкя "Обучение на педагогическите специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущи
Януари 2023 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ гр. Варна Приказките като терапевтично средство при работа с деца и възрастни
Октомври 2022 г. 16 часа 1 кредит ШКОЛО ООД №35580023 - Работа с електронен дневник, намаляване на административната тежест на учители и ръководство и повишаване ангажираността на родители
Юни 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ООД, гр. София Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта при деца и ученици
Март 2022 г. 16 часа 1 кредит Синдикат на българските учители, гр. София Гражданско образование
Август 2021 г. 16 часа 1 кредит ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ZS КОНСУЛТ - ВАРНА Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри
Март 2021 г. 16 часа 1 кредит "Просвета - София" АД Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното образование
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит "Просвета - София" АД, гр. София Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното образование
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит TRAINING LAB, "БоневГруп"ЕООД Смарт техники за повишаване на рабоспособността
Октомври 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация Кузманов Емоционална интелигентност
Август 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация Кузманов Вербална и невербална комуникация
Януари 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация Кузманов Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици.
Октомври 2018 г. 16 часа 1 кредит Фондация Кузманов Приобщаващо образование

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Март 2023 г. Март 2023 г. Специалните деца в детската градина, Х. Русева - Психолог 4 РЦПППО Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в арт терапията, М. Петкова - Арт терапевт 4 РЦПППО Добрич
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с Електронен дневник 4 РЦПППО Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Вътрешно методическа квалификация: *Изравняване на количества. Броене и отброяване до 10 К. Димитрова - РУ, Математика IV гр. ДГ 4 РЦПППО Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Вътрешно методическа квалификация: *Представяне на "Логопедично помагало на детския учител" П. Добрева - Логопед, За работа с деца в ПУВ 4 РЦПППО Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Вътрешно методическа квалификация *Пъстри игри и занимания с пъстри материали Р. Борисова - РУ, III гр. ДГ 4 РЦПППО Добрич
Май 2021 г. Май 2021 г. Вътрешно методическа квалификация: *Лична хигиена С. Георгиева - РУ, ОС II гр. ДГ 4 РЦПППО Добрич
Май 2023 г. Май 2023 г. "Приказки. Терапия с приказки.", Н. Ангелова 4 РЦПППО Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Август 2021 г. Август 2021 г. Обучителен курс Ремелка - методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения ФИЦЕ - България
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Квалификационен курс Социално-емоционално учене Заедно в час
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Обучителен курс Обучението в електронна среда при работа с деца и ученици със СОП Клет България
Април 2019 г. Април 2019 г. Обучителен курс Съвременни аспекти на управлението на хората, процесите и средата в ДГ и училището. „Семейството през очите на детето: рисунки, куклотерапия, пантомим ЦОКТ ZS КОНСУЛТ - ВАРНА. EAST EUROPEAN ARTS THERAPY ASSOCIATION
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Конференция Допълваща и алтернативна комуникация АСИСТ Помагащи технологии
Юни 2018 г. Юни 2018 г. Обучителен курс Административна компетентност на педагогическия специалист за етична и законосъобразна работа с личните данни, събирани по време на обр. процес ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Април 2018 г. Април 2018 г. Конференция Приобщаващото образование и работата на учителя. 1. Арт-терапевтични техники за обща и допълнителна подкрепа на личностно развитие на деца и ученици; ЦОКТ ZS КОНСУЛТ - ВАРНА
Май 2012 г. Май 2012 г. Обучителен курс Умения за екипна работа и развитие на взаимоотношенията в класа. Професионална подкрепа за деца със СОП EFPA, ДПБ
Април 2008 г. Април 2008 г. Обучителен курс Global Career Development Facilitator МОН Национален педагогически център

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ДГ3 "Радост" Каварна 2021/2022
Разновъзрастова група СУ "Стефан Караджа" Каварна 2021/2022
Разновъзрастова група ПЗГ "К. А. Тимирязев" Каварна 2021/2022

Умения и компетентности

Социални умения
 • Уважение и зачитане индивидуалността на всяко дете, всеки родител, всеки колега
 • Умения за общуване с родители на деца със СОП и колеги
 • Работа в екип
 • Емпатия
 • Отговорност
 • Комуникативност
 • Лоялност
 • Коректност
 • Организираност
 • Честност
Организационни умения
 • Самостоятелност
 • Организираност
 • Планиране на дейността
 • Изготвяне на график
 • Водене на дневник
 • Работа в екип с учители, психолог, логопед, координатори ПО
 • Подготвяне и водене на документация за допълнителна подкрепа за личностно развитие
 • Участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със СОП
 • Организиране и адаптиране на образователната среда за деца и ученици със СОП
 • Подбор на образователни материали, методи, техники за работа с деца и ученици със СОП
 • Организация, координация, участие в методически форми и инициативи 
Технически умения
 • Подготовка на образователни материали и помагала за учебна работа с деца и ученици със СОП
 • Организиране на времето
 • Водене на отчетност 
 • Microsoft office Word
 • Microsoft office Exel
 • Internet
 • Работа с офис техника

 

 

Когнитивно-базирани умения
 • Организиране на стимулираща детското развитие среда
 • Зачитане уникалността и индивидуалността на всяко дете със СОП
 • Разнообразни методи и форми на работа и взаимодействие с деца и ученици със СОП
 • Коректи взаимоотношения
 • Поддържане на среда за добър психологически климат
 • Сътрудничество и общуване между учител/деца и деца/деца
 • Грижа и отговорност за формиране в децата и учениците със СОП на общочовешки добродетели и ценности
 • Работа за обществена нагласа в подкрепа на приобщаващото образование
Артистични умения
 • Подготовка и организиране на празници с деца и ученици със СОП
 • Аранжиране и работа с природни и художествени средства и материали
Спортни умения
 • Преходи в природата
Първоначална професионална подготовка
 • Психологическа
 • Педагогическа
 • Познаване философията на Приобщаващото образование за подкрепа на деца и ученици със СОП
 • Познаване познавателните и личностни особености на децата и учениците със СОП
 • Познаване приложни и технологични възможности за обучение на деца и ученици със СОП
 • Приемане, идентифициране, подкрепяне разнообразието от потребности на всяко дете и ученик със СОП
Планиране на урок или на педагогическа ситуация
 • Подготовка и използване на учебни материали и помагала за оптимални резултати в педагогическа ситуация или урок по учебен предмет, съобразени с индивидуалните потребности и възрастовите особености на деца и ученици със СОП
 • Залагане на дейностен подход - "Учене чрез правене"
 • Индивидуална работа или работа с група деца и ученици със СОП в педагогическа ситуация и урок  
 • Обогатяване на прагматичния опит на деца и ученици със СОП чрез знания от педагогическа ситуация и урок
Организиране и управление на образователния процес
Оценяване на напредъка на децата/учениците
 • Оценяване развитието на познавателните процеси и личностното развитие
 • Отчитане напредъка на децата и учениците със СОП по плана за подкрепа
 • Отчитане на резултатите на децата и учениците със СОП по плана за подкрепа
 • Оценяване нивото на усвоеното учебно съдържание
Управление на процесите в отделни групи или паралелки

Съдействие на децата и учениците със СОП за:

 • Поддържане на добри взаимоотношения 
 • Конструктивно общуване 
 • Сътрудничество 
Работа в екип

Работа в екип с:

 • Логопед
 • Психолог
 • Учители в детски градини, общообразователни и професионални училища
 • Учители ЦДО
 • Родители
 • Координатори Приобщаващо образование
Работа с родители и други заинтересовани страни
 • Консултиране и подкрепа на родители на деца и ученици със СОП
 • Консултиране и подпомагане на учители в детски градини, общообразователни и професионални училища
 • Подпомагане на родители и учители на деца и ученици със СОП със специализирана литература
 • Организиране на семинари, беседи и др. форуми за родители и учители
 • Съдействие за включване в различни форуми на родители и учители
 • Разнообразни стратегии за възпитание, учене, мотивиране на деца и ученици със СОП
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие

Участия в обучения и форуми, свързани с:

 • Повишаване на квалификацията
 • Обогатяване на професионалния опит
Професионално-педагогически
 • Разнообразни стратегии за учене, възпитание, учене, мотивиране на деца и ученици със СОП
 • Оценка на образователни потребности на деца и ученици със СОП
 • Оценка на индивидуалните възможности и потребности на децата и учениците със СОП
 • Разработване на План за подкрепа на децата и учениците със СОП
 • Разработване на индивидуален учебен план и индивидуална учебна програма за ученици със СОП
 • Разработване на тематично разпределение за деца със СОП, които не покриват ДОС
Kариерно ориентиране и консултиране
 • Професионално консултиране и ориентиране на ученици със СОП за продължаване на обучението
Участие в дейността на Педагогическия съвет
 • Член на Педагогическия съвет
 • Участие в заседания на Педагогическия съвет

Методи на преподаване

При отчитане на индивидуалните особености и нарушения на деца и ученици със СОП:

 • Наблюдение
 • Обяснение
 • Използване на нагледност
 • Упражнение по образец
 • Използване на дейностен подход - "Учене чрез правене"
 • "Работа в екип" при група деца и ученици със СОП
 • Подбор и използване на адаптирани дидактични методи и средства за обучение 
 • Подкрепа при дейности за развитие и усъвършенстване на общата и фината моторика
 • Използване на ИКТ за запознаване с интересни факти и използване на занимателни елементи

 

 

 

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2021 г. До сега Подкрепа за приобщаващо образование Психолог СУ "Стефан Караджа" Каварна

От началото на учебната 2021/2022 година, работя като психолог с ученици на допълнителна подкрепа от основна степен на образование в СУ "Стефан Караджа" Каварна.

 


Членство в организации

Период от Период до Организация
Февруари 2018 г. До сега НАРУ
Септември 2017 г. До сега СБУ КНСБ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
10.02.2020 г. Позитивно възпитание Семинар ДГ3 "Радост" Каварна, водещ С. Ляпова - Ресурсен учител

Проведена тематична среща "Позитивно възпитание" с родители на деца от III група "Светулка" в ДГ3 "Радост" Каварна:

1. Презентация по темата:

 • взаимоотношения в семейството, принципи на позитивното възпитание, основни аспекти, позитивни отношение и климат в семейството
 • дисциплината - знак за обич

2. Игра с родители "Хранилка за добри постъпки"

15.06.2019 г. Достойнства и добродетели Професионален форум РЦПППО Добрич, с. Медвен

Проект - "Представяне на достойнства и добродетели". Работа по групи, по теми - "Колажи".

15.06.2018 г. Аз обичам България Професионален форум РЦПППО Добрич, гр. Хисаря

Представяне на образователна игра "Аз обичам България", съвместно с колеги. 

Самопредставяне чрез творчество - част от колектива на РЦПППО Добрич.

Галерия