Станка Жекова

Станка Манева Жекова

Националност: Българин

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0887955527

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
36 години 2 месеца
Учителски стаж:
16години 6 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Психолог
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2006 г. До сега РЦПППО гр. Добрич Психолог
Октомври 1999 г. Октомври 2006 г. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Инспектр УМО
Август 1995 г. Септември 1999 г. ЕТ "Станка Жекова" Управител

Любим цитат

"Докато растеш, откриваш, че имаш две ръце- едната, за да помагаш на себе си, а другата, за да помагаш на другите." Одри Хепбърн

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 1997 г. Юли 2002 г. Висше - бакалавър ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Психология

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Психолог
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2017 г. Ноември 2017 г. Свиделство за професионална- квалификационна степен Психология 4-та степен Тракийски унивеситет гр. Стара Загора
Октомври 2015 г. Октомври 2015 г. Свиделство за професионална- квалификационна степен Психология 5-та степен Шуменски унивеситет " Епископ К. Преславски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2018 г. 48 часа 2 кредита НИОПП гр. София "Обучение за обучители на екипи на подкрепа на личностното развитие
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит НИОПП гр. София "Организация на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит НИОПП гр. София "Сензорна интеграция- фактор в ранното детско развитие. Теория и практики
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит НИОПП гр. София " Идентифициране на специфични състояния при деца в предучилищна възраст"
Септември 2017 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг зет ес кнсулт гр. Варна " Екипна работа на персонала в образователните институции"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Педагогическа ситуация по Околен свят - Лична хигиена 4 часа РЦПППО гр. Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Игри и занимания с пъстри материали 4 часа РЦПППО гр. Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне на логопедично помагало на детския учител 4 часа РЦПППО гр. Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Педагогическа ситуация по математика - Изравняване на количества 4 часа РЦПППО гр. Добрич
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник 4 часа РЦПППО гр. Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в арт терапията 4 часа РЦПППО гр. Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Април 2019 г. Април 2019 г. Обучителен курс ART- THERAPEUTIC TECHNIQUEDS IN THE WORK WHIT KIDS AND THEIR FAMILIES EAST EUROPEN RTS THERAPY ASSOCIATION
Януари 2019 г. Януари 2019 г. Обучителен курс "Въвеждане на функционална оценка чрез ICF- CY на индивидуалните потребности на децата и учениците" Министерство на образованието и науката
Юни 2018 г. Юни 2018 г. Квалификационен курс "Иновационни методи арт- терапии в психологическата, консултативната и социално педагогическа работа с деца, подрастващи и възрастни" EAST EUROPEN RTS THERAPY ASSOCIATION
Септември 2017 г. Юли 2018 г. Професионална квалификация Ресурсен учител ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий"
Май 2017 г. Май 2017 г. Квалификационен курс "Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици" ИИОПП гр. София
Април 2017 г. Април 2017 г. Квалификационен курс "Приказна метафора в педагогическата и психологическата работа с деца и ученици- мастър клас" Международно общество на приказотерапевти
Юни 2015 г. Юни 2015 г. Обучителен курс "Работилница за учители и специалисти, които работят с деца със сензорно- моторни затруднения" НАРУ
Февруари 2015 г. Февруари 2015 г. Обучителен курс "Работа със скрининг тест за оценка на развитието на деца от 3г.- 3г. 6 месеца" ПРОЕКТ " Включващо обучение"
Ноември 2014 г. Ноември 2014 г. Обучителен курс "Рейтинг скала за оценка на детското развитие DP- 3 OS BULGARIA the Assessment Professionals
Март 2013 г. Март 2013 г. Обучителен курс Психодрама за деца със специални нужди ZS Educational, Councelling and Training Centre Ltd.
Април 2011 г. Април 2011 г. Обучителен курс "Обучителни трудности в начална училищна възраст- съвременни методи за диагностика и терапия. Превенция в предучилищна възраст" Обучителен център С-ИВВЕНА
Март 2011 г. Март 2011 г. Семинар Подкрепа на деца със сензорна дезинтеграция" Център за приобщаващо образование
Октомври 2010 г. Октомври 2010 г. Обучителен курс ''Работа с теста на Векслер за интелигентност при деца от 6 до 16 години (HAWIK_R 1983) българска стандартизация" Национален център по опазване на общественото здраве- МЗ
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Конференция "Нашето участие в приобщаването- успехът в действие" РЦПППО гр. Силистра

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ДГ №18 " Дора Габе"; ДГ№ 26 "Звънче"; ДГ№ 32 "Зорница" 2021/2022
Разновъзрастова група ДГ№7 "Пролет"; ДГ№12 "Щурче"; ДГ №18 " Дора Габе"; ДГ№ 26 "Звънче"; ДГ№ 32 "Зорница" ДГ№ 25 "Весела"'; ОУ" Хан Аспарух"; ОУ "Хан Аспарух" 2020/2021
Разновъзрастова група ДГ №18 " Дора Габе"; ДГ№ 26 "Звънче"; ДГ№ 25 " Весела"; ДГ " Детелина"; с. Победа ОбУ "Д. Войников" с. Победа 2022/2023

Умения и компетентности

Технически умения

Работа с офис техника.  Работа с интернет приложения. Владеене на Microsoft (Word).

Организационни умения

Способност за вземане на решения и поемане на отговорност. Умения да планирам и определеям приоритетните неща. Административен опит.

Социални умения

Умея да създавам и подържам, благоприятна атмосфера, която допринася за коректни взаимоотношения, конструктивно общуване. Тези умения са ми от полза на работното място и извън него.

Първоначална професионална подготовка

Притежавам нужната професионална компетентност и подготовка по съответната специалност и профисионална квалификация.

Организиране и управление на образователния процес
Оценяване на напредъка на децата/учениците

Проследявам динамиката на развитие на детето по съответните критерии.

Професионално-педагогически

Притежавам теоритични знания и компетенции относно пряката ми работа.

- диагностика на личностно функциониране

- емоционално- поведенчески нарушения

- оценка на психичните състояния

- умения за консултиране и изготвяне на терапевтични стратегии

- диагностика и интерпретация на когнитивните дисфункции в детска възраст

- базови умения за консултиране

- диагностика и оценка за интелектуалното функциониране в детско- юношеска възраст

- изготвяне на функционална оценка на деца и ученици със СОП

Работа в екип

Добра работа в екип, лоялност, отговорност, организираност, сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения, добри контакти с родители. Участие в работни групи. Организторски опит- логистичен опит. 

Учстие в екипите за подкрепа на личностно развитие. Съвместна екипна дейност с ресурсен учител, логопед, педагогически съветни, учител.

Работа с родители и други заинтересовани страни
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие
Административна и правна култура

Познавам и прилагам ДОС за информацията и документите на институцията. Спазвам установените норми, които имат отношение към професионални права, задължения и трудово правоотношение. Познавам и прилагам Етичният кодекс за работа с деца, както и изискванията за конфиденциалност по отношение работата ми с деца и ученици.

Участие в дейността на Педагогическия съвет

Активно участие в работата на Педагогическия съвет, съобразявам се с паланираните теми и гафика на заседанията.

Диагностични и консултативни компетентности

Използване на иновативни методи и подходящ инструментариум за оценка и превенция на обучителните затруднения и за придобиване на социални умения. Прилагане на допълнителни образователни ресурси, проективни методики, съвременни тестови батерии, техники за диагностична дейност.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Ноември 2006 г. До сега КНСБ-СБУ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
26.02.2019 г. "Основни моменти за прилагане на Наредбата за приобщаващо образование" Семинар Учители от ДГ и училища от община Добричка

Обучение, относно прилагането на Наредбата за приобщаващо образование, с присъдени кредити.

20.06.2019 г. "Основни моменти за прилагане на Наредбата за приобщаващо образование" Семинар Учители от ДГ от гр. Добрич

Обучение, относно прилагането на Наредбата за приобщаващо образование, с присъдени кредити.

28.11.2019 г. "Основни моменти за прилагане на Наредбата за приобщаващо образование" Семинар СУ "Л. Каравелов" гр. Добрич

Обучение, относно прилагането на Наредбата за приобщаващо образование, с присъдени кредити.

17.10.2018 г. "Оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици от Екипа за подкрепа за личностно развитие на детето/ученика." Семинар Представители на Екипи за личностно развитие от училища в гр. Добрич
26.02.2019 г. "Специфични състояния при деца в предучилищна възраст." Семинар ДГ 17 "Първи юни" гр. Добрич
27.06.2019 г. "Функционална оценка на идивидуалните потребности на основата на ICF- CY Професионален форум РЦПППО гр. Добрич
11.12.2019 г. "Характеристика на деца с ХАДВ и Аутизъм. Методи и полезни практики" Семинар ДГ 25 "Весела" гр. Добрич
31.01.2020 г. "Самоконтрол на чувства и емоции" Семинар ДГ24 "Приказен свят" гр. Добрич