Тодорка Попова

Тодорка Николова Попова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
19г7м.22д
Учителски стаж:
18г.1м7д.

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Логопед
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
"Д–р. Петър Берон"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Януари 2017 г. До сега ЦСОП "Д–р. Петър Берон" логопед
Септември 2012 г. Януари 2017 г. ЦСОП "Д–р. Петър Берон" учител
Януари 2011 г. Март 2013 г. ОССУ логопед
Януари 2005 г. Януари 2011 г. ДДМУИ логопед
Октомври 2004 г. Ноември 2004 г. ПУ "Д–р. Петър Берон" учител– логопед
Декември 2004 г. Декември 2004 г. ПУ "Д–р. Петър Берон" учител
Септември 2000 г. Октомври 2000 г. ОУ "Димитър Минчев" учител
Септември 1999 г. Юни 1999 г. ОУ "Димитър Минчев" учител
Април 1998 г. Май 1998 г. ОУ "Добри Войников" учител
Септември 1997 г. Януари 1998 г. ОУ "Добри Войников" учител

Любим цитат

“Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.” – Плутарх

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Ноември 2012 г. Юли 2014 г. Висше - магистър ШУ "Епископ Константин Преславски" Спечиална Педагогика – ДККН
Септември 1994 г. Юни 1997 г. Висше - бакалавър Русенски Университет "Ангел Кънчев" Начална Училищна Педагогика
Октомври 1991 г. Юли 1993 г. Полувисше ИДНУ Начална Училищна Педагогика
Септември 1988 г. Юли 1991 г. Средно Техникум по икономика Продавач консултант– касиер

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Спечиална Педагогика – ДККН
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2018 г. Ноември 2019 г. Учител Специална Педагогика 4-та степен 16 СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Департамент информация и усъвършенстване на учители
Септември 2015 г. Октомври 2015 г. Учител Специална Педагогика 5-та степен ШУ "Епископ Константин Преславски" департамент за информация,, квалификация и продължаващо образование–гр. Варна

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Септември 2021 г. 32 часа 2 кредита С–Ивена Алтернативни методи за комуникация при деца от аутистичния спектър и сходни нарушения – работа по програма С.К.О.К.
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит ИНТЕРАКТА Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи
Май 2021 г. 32 часа 2 кредита Институт за човешки ресурси ООД Емоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит ИНТЕРАКТА Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни потребности
Юли 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "КУЗМАНОВ" Портфолио на Учителя
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит Национальная Ассоциация Для Развития Арт –Терапевтической Науки и Практики "АРТ–ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ" Техники арт–терапии и арт–педагогики в работе с детьми и родителями
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "КУЗМАНОВ" Интерактивни методи на обучение
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит КАБИНАТА БГ ООД "Облачни технологии" офис 365
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ЗЕТ ЕС КОНКУЛТ "Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри"
Октомври 2018 г. 16 часа 1 кредит Синдикат НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно–възпитателния процес
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ЗЕТ ЕС КОНКУЛТ "Екипна работа за персонала в детската градина/ училището"
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ПЛИСКА" "Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм"
Септември 2015 г. 8 часа 0.5 кредита ШУ "Епископ Константин Преславски" "Съвременни аспекти на специалната педагогика"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2020 г. Юни 2021 г. Вътрешна квалификационна дейност 25 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Септември 2019 г. Юни 2020 г. Вътрешна квалификационна дейност 23 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Септември 2018 г. Юни 2019 г. Вътрешна квалификационна дейност 17 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Септември 2017 г. Юни 2018 г. Вътрешна квалификационна дейност 23 ЦСОП "Д-р Петър Берон"
Септември 2016 г. Юни 2017 г. Вътрешна квалификационна дейност 16 ЦСОП "Д-р Петър Берон"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Обучителен курс Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи ИНТЕРАКТА
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс "Мерки за контрол и предодвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма" ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Конференция "ДОПЪЛВАЩА И АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ" Фондация АСИСТ
Юни 2018 г. Юни 2018 г. Квалификационен курс "От приобщаване към участие в образователния процес на педагогическите специалисти и учениците" РЦПППО, гр. Плевен
Януари 2017 г. Януари 2017 г. Обучителен курс АРТТЕРАПИЯ ИНСТИТУТ ЗА ТЕРАПИЯ И ЕКСПРЕСИВНИ ИЗКУСТВА
Май 2016 г. Май 2016 г. Конференция ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖИ С ДИСЛЕКСИЯ" Асоциация Дислексия – България
Декември 2015 г. Декември 2015 г. Обучителен курс "Работа в мултисензорна среда" Фондация "Карин дом"
Ноември 2015 г. Ноември 2015 г. Удостоверение "ЗИМНА АКАДЕМИЯ" НАПОО
Март 2015 г. Април 2015 г. Обучителен курс "Компоненти на подкрепящата среда" Фондация "Карин дом"
Юни 2014 г. Юни 2014 г. Удостоверение Как да развием уменията за общуване и комуникация при деца с аутизъм и сходни комуникативни нарушения Логопедичен център "РОМЕЛ"
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Удостоверение АНТИ–СТРЕС – за САМОПОЗНАНИЕ и ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ Фондация "СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ– КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ПЛИСКА"
Декември 2012 г. Декември 2012 г. Удостоверение Професионален стрес и съхранение на учителите Фондация "СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ– КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ПЛИСКА"
Ноември 2012 г. Ноември 2012 г. Удостоверение Обучение и възпитание по Метода на Монтесори С–ИВВЕНА ООД
Септември 2010 г. Септември 2010 г. Обучителен курс Пряка работа с деца.Неприемливо поведение–механизми на възникване, справяне. Работа в екип, комуникативни умения. Конфликти и стрес Фамилен център АГПСМП
Август 2009 г. Август 2009 г. Обучителен курс Развитие на детето, психопатология. Оценка и план за грижи при деца с увреждания. Арттерапия Фамилен център АГПСМП
Юли 2006 г. Юли 2006 г. Обучителен курс Изграждане на умения за общуване с картинки и символи при деца с комуникативни проблеми Фондация "Карин дом"
Август 2005 г. Август 2005 г. Обучителен курс Kursusbevis AOF–nar du vil videre
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Семинар Изследване на праксис– маркери и интерпретация Логопедичен кабинет "Цветни стъпки"

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Класен ръководител 1 клас 2015/2016
Класен ръководител 2 клас 2014/2015
Класен ръководител 1 клас 2013/2014
Класен ръководител 4 клас 2012/2013

Умения и компетентности

Логопедична дейност

Осигуряване на подкрепа за личностно развитие на ученици с комуникативни нарушения.Подпомагане процеса на адаптация, социализация на учениците чрез формиране на умения за по–добра вербална и невербална комуникация. Обследване, прием на ученици в логопедична група, изписване на ученици, диагностика  и оценка входно и изходно равнище. Рехабилитация на езиково–говорните нарушения. Консултиране на родителя за използване на различни подходи за преодоляването на последиците от езиково– говорното нарушение на ученика в домашни условия. Организиране и провеждане на логопедичните сисии в съответствие с индивидуалните особености и възможности на всяко дете. Водене на логопедична документация и дневник на групата.

Организационни умения

Организирам и провеждам педагогическата си дейност в съответствие с изискванията определени в различните нормативни и образователни документи.

Умея да привличам, да мотивирам и стимулирам  децата по време на логопедичните сесии.

Опазване здравето и живота на учениците.

Работа в екип

Добра комуникация с ръководство и колеги.

Лоялност

Коректност

Отговорност

Социални умения

Толерантност към различните мнения и гледни точки. Уважение и стимулиране на всяко дете.

Отговорност за опазване здравето на учениците. Добра комуникация с родители и деца.

 

Артистични умения

Обичам и използвам в работата си всякакви видове изкуства – арттерапия, куклотерапия, актьорско майсторство, певчески и танцови умения.

Технически умения

 Умения с операционна система Mikrosoft–Windows


Методи на преподаване

1. Индивидуален подход към всяко дете. Подготовка на индивидуални материали за работа на децата съобразени с възможностите им.

2. Важно е детето да види– наблюдението и демонстрацията са водещи методи в моята работа.

3. В работата си използвам информационно познавателни методи, средства и стратегии за преподаване–беседа, разказ, онагледяване, ролеви игри.

4. В логопедичните си сесии  включвам дидактични материали, интерактивни и мултимедийни продукти– Система за контрол с поглед.

5. Винаги се старая да имам съвременен подход на преподаване и комуникация.


Философия на преподаване

Добрият учител гради своята философия върху ученето през целия живот. Добрият учител е онзи, който не се задоволява с постигнатото, а търси още, още и още. Усъвършенства постоянно знанията и опита си, умее да приема критика и съвети. Професията „Учител” за мен е любов, уважение и стимулиране уникалността и индивидуалността на всяко дете. Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Функциите на учителя са комплексни. За да изпълни своята мисия, често се налага тези роли да се играят едновременно. В тази парадигма отчитам ролята на семейството и смятам, че въпреки натрупаните негативи в последно време връзката учител-родител не се прекъсва. Поставям детската личност в центъра на всяка дейност. Всяко дете има силни страни, които се стремя да разкрия и надграждам. „Възпитанието е наука, която научава нашите деца да живеят без нас.” Е. Легуве В ежедневната си работа използвам основните педагогически похвати: проблемни, провокиращи въпроси, указания. Най-вече - поощрения, похвали, които правят детето по–уверено и значимо. Тези педагогически похвати са съобразени с индивидуалните и възрастовите особености на децата, с новото време и неговите изисквания.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Лични постижения

Сертификати.


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Статия Автор "Хранене. Общи принципи и насоки за работа с деца с проблеми"
Статия Автор "Плавни говорни разстройства"
Статия Автор "Управление на гласа"

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Юни 2018 г. Юни 2018 г. "Thining Globally Learning Together" гост OZDEBIR Oze. Egitim Uygulama Merkezi
Февруари 2018 г. Март 2018 г. "Thining Globally Learning Together" гост C.E E. PROA
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. "Thining Globally Learning Together" домакин ЦСОП "Д–р. Петър Берон"

Представих презентация на тема: "Комуникативни нарушения. Терапия.

Представих техники на работа :

– дихателни упражнения

– рисуване с пръсти с пластилин, върху листи

–писане по гърба с пръсти

Юни 2015 г. Юли 2018 г. "Thining Globally Learning Together" Erasmus+

Членство в организации

Период от Период до Организация
Февруари 2018 г. До сега НАРЦСОП
Септември 2012 г. До сега Синдикат на българските учители