Учителско портфолио

Стоянка Тодорова Вълкова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0878305842

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
38 години и два месеца
Учителски стаж:
38 години и два месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Детска градина
Име на институцията:
ДГ25 "Ален мак"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Януари 1983 г. Декември 2020 г. ДГ№25 "Ален мак" Старши учител

Любим цитат

Учителството е мисия и чувство! НЕ е професия! Ако е професия, то значи е просто прехрана. Призвание е! Казват, че от всеки не става учител. Всъщност учител не се става! Това не се учи или култивира! Учителят е закодиран няккъде дълбоко в душата! А код

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Ноември 2006 г. Декември 2020 г. Висше - бакалавър Тракийски университет Детски учител

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Детски учител
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2005 г. Декември 2020 г. Детски учител 4-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2016 г. 8 часа 1 кредит Евроклас-консулт плюс Акценти в прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование- прогнози и перспективи"
Февруари 2017 г. 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна квалификация-отделение при УНСС Интерактивни методи и техники за групова работа в детската градина
Май 2018 г. 16 часа 2 кредита Тракийски университет Анимативният подход в образованието в детската градина. Работа в екип в образователна среда.
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит "Мениджър консулт" ЕООД "Емоционалната интелигентност и работа с родители.Ключът към трудните деца"
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит "Протекта" Център за иновации в образованието "Професионалният стрес в образованието.Тренинг за мотивация на персонала"
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит "Протекта" Център за иновации в образованието "Успешни стратегии на взаимодействието "детска градина-семейство"
Март 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение на педагогическия специалист София "Консуматорство,агресия,функционална неграмотност.Методика за превенции в детските градини и в училище"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Декември 2018 г. Декември 2018 г. "Първа помощ на работното място" 2 часа Д-р Чавдар Попов
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. "Стресът в ежедневието-Първа част" 2 часа Димитрина Боева-старши учител
Март 2019 г. Март 2019 г. " Стресът в ежедневието-Втора част" 2 часа Антоанета Минчева-старши учител
Април 2019 г. Април 2019 г. "Портфолиото-практически насоки за работа" 2 часа Росица Петрова-учител
Април 2019 г. Април 2019 г. "Вълшебните приказки в живота на детето" 2 часа Иглика Ангелова-старши учител
Април 2019 г. Април 2019 г. "Агресия във виртуалната реалност.Символизъм и внушения в детската анимация" 2 часа Красимира Попова-учител
Април 2019 г. Април 2019 г. "Развитие на детското творчество чрез прилагане на разнообразни техники и материали в изобразителното изкуство в ДГ" 2 часа Маргарита Кисьова-старши учител
Април 2019 г. Април 2019 г. "Споделяне на учителски практики" 2 часа Радка Тасева-ст.учител
Април 2019 г. Април 2019 г. "Подготовка за писане в подготвителна група чрез графика" 2 часа Маргарита Попова-ст.учител
Април 2019 г. Април 2019 г. "Развитие,интерес и любознателност към природата.Екологично възпитание на децата в ДГ" 2 часа Таня Райчева-ст.учител
Май 2019 г. Май 2019 г. "Агресията в предучилищна възраст" 2 часа Янка Миндова-Топалова-ст.учител
Май 2019 г. Май 2019 г. "Работа с метално фолио-гравиране" 2 часа Христина Стоянова-ст.учител
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. "Спортно-подготвителните упражнения и игри и тяхното значение за подобряване на здравето на децата в предучилищна възраст" 2 часа Иглика Ангелова-ст.учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Изобразителното творчество в ДГ-първа част 2 часа Димитрина Боева-старши учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Играта-драматизация и нейното значение за развитието на 5-7 годишните деца" - Първа част 2 часа Иглика Ангелова-ст.учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Приказкотерапия-как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в ДГ"-Втора част 2 часа Таня Райчева-ст.учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Различните етноси в България.Работа в мултикултурна среда"-Първа част 2 часа Росица Петрова-учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Развитие на вниманието на децата в ПУВ" 2 часа Янка Миндова-Топалова-ст.учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Работа в мултикултурна среда-трудности и начини за овладяването им"-Втора част 2 часа Валентина Христова-учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Анализ на детска рисунка"-Първа част 2 часа Маргарита Кисьова-старши учител
Декември 2020 г. Декември 2020 г. "Анализ на детска рисунка"-Втора част 2 часа Яница Тодорова-учител
Декември 2020 г. Декември 2020 г. "ИКТ в предучилищното образование"-Първа част 2 часа Недялка Ангелова-Илева-учител
Декември 2020 г. Декември 2020 г. "ИКТ в предучилищното образование"-Втора част 2 часа Таня Тодорова-учител
Декември 2020 г. Декември 2020 г. "Рисуване без четка с подръчни материали" 2 часа Христина Стоянова-ст.учител

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Септември 1980 г. Юли 1982 г. Педагогическа правоспособност Детска учителка с преподаване на руски език Институт за детски учители "Анастасия Тошева" Стара Загора

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език C1 (Свободно ниво на владеене)

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) 2019/2020

Умения и компетентности

Социални умения

Дейността на учителя е свързана с осъществяване на социални връзки, взаимоотношения и взаимодействия с:

 • ученици
 • родители
 • учители и възпитатели от същата детска градина и от други детски градини
 • управленческия и административния персонал на детската градина
 • експерти в РИО и МОМН
 • институти и звена за квалификация на учители
Организационни умения
 1. Професионални задължения по длъжностната характеристика
 2. Работа в комисии-член на комисията по Околен свят, председател на Комисия по етика,член на комисия за определяне на допълнителните дейности,член на група за приобщаващото образование
 3. Участие в дейността на ПС
 4. Работа с документация
 5. Трудова дисциплина
 6. Професионално развитие
 7. Приобщаване на родители
Технически умения

Умения за работа с операционна система Windows, умения за работа с интерактивна бяла дъска, умения за работа с различни интернет приложения

Когнитивно-базирани умения
 • Организиране на среда, стимулираща детското развитие
 • съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в групата
 • реализиране на педагогическото взаимодействие чрез разнобразни методи и форми на преподаване
 • създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат
 • коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния процес, както между учител и деца, така и между самите деца
 • грижа за изграждането на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност, съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество
 • грижа за изграждането на национални и общочовешки добродетели

Методи на преподаване

- Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното заучаване и прилагане на граматичните правила - Дискусия – начин на изразяване на позиция С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално, групово, индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко дете.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Добри практики

Работа с надарени деца

Активно участие на децата в международни, национални и регионални конкурси за детски рисунки. През изминалите години наши деца получиха много награди, което е безспорен стимул за учителите, отдали се на тази дейност.

Партньорство със семействата

Партньорството с родителите и семействата се превърна в приятелство, основано на доверие, подкрепа и взаимна радост, инструмент, който гарантира бъдещия просперитет на всяко дете.

 • Съвместни работилнички през есента, за Коледа, за Баба Марта и Великден
 • Отбелязване на всеки празник по интересен и атрактивен за деца и родители начин: тържества, състезания, поздравителни адреси през социалните медии.
 • Активно съдействие от страна на родителите по подобряване на наличната материална база и поддържане добрия вид на детската градина.
 • Гостуване на родители в групата за четене и драматизиране на приказки, както и представяне на интересни за децата теми.
Играта като учене - ученето като игра

Предоставяне на подкрепа и информация на родителите, чрез фейсбук група за обмяна на идеи и опит в ежедневието и в условията на пандемия.

Приемственост детска градина - училище

Съвместна работа с училището в района- XI ОУ "Н. Лилиев", подпомагаща плавния преход от педучилищен към начален етап.

 • Спортни състезания
 • Поздравителни адреси по повод празници
 • Открити уроци за бъдещи първокласници
 • Съвместни изложби и конкурси за детски рисунки
 • Четения на детска художествена литература
Партньорство с институции

Участия в мероприятия на Община Стара Загора, РУО Стара Загора: поздравителни адреси, конкурси.

Сътрудничество с Второ районно управление "Полиция" Стара Загора и РД ПБЗН Стара Загора във връзка с открити уроци, наблюдения, демонстрации.

Обмяна на опит

Обмяна на опит с ДГ№124"Буратино",гр. София

Наблюдение на новоизградена детска площадка по БДП и ситуации по БДП в различните възрастови групи, съвместно с РУ "Полиция",гр. София

 

Постижения на специалиста

Лични постижения

Участие в общински, национални и международни конкурси за детски рисунки

Постижения на ученици

Участие в общински, национални и международни конкурси за детски рисунки

Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
"Брат за брата" 2019/2020

"Конкурс за рецитиране на патриотично стихотворение" 2020

"Великденско послание" 2019/2020
Организиране на училище за родители работа с МКБППМН 2019/2020
Участие в инициативата "Жълти стотинки" 2019/2020
Участие - съвместни мероприятия в 11 ОУ 2019/2020
Спортен празник по БДП 2019/2020
Аз гарантирам щастливо детство 2019/2020

Отличителен знак на Агенция за закрила на детето 

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2019 г. До сега Училищен плод изпълнител МОН, Община Стара Загора и ДГ №25 "Ален мак"
Септември 2020 г. До сега Училищно мляко изпълнител МОН, Община Стара Загора и ДГ №25 "Ален мак"

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2019 г. Май 2020 г. Проект "Направи добро" изпълнител EVN Пловдив и ДГ №25 "Ален мак"

Благотворителна инициатива

Септември 2020 г. До сега Проект физическо възпитание изпълнител МОН, Община Стара Загора и ДГ №25 "Ален мак"
Декември 2020 г. До сега Европейска гаранция за детето изпълнител Уницеф, МОН, Община Стара Загора и ДГ №25 "Ален мак"

Членство в организации

Период от Период до Организация
Януари 1983 г. До сега Съюз на българските учители
Януари 1996 г. До сега СБУ - КНСБ