Веселин Стойчев

Веселин Стойчев Стойчев

Националност: Българин

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0894389101

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
21одини
Учителски стаж:
15години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
ОДК

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2012 г. До сега ОДК-Силистра Учител
Септември 2012 г. До сега ОДК-Силистра Старши учител
Септември 2007 г. Септември 2012 г. УСШ Силистра Учител по спорт

Любим цитат

"Успехът във всяко нещо зависи от предварителната подготовка.Без такава неуспеха е сигурен "

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1975 г. Юни 1979 г. Средно ТМТ"Владимир Комаров" -Силистра Електрообзавеждане на промишлени предприятия
Септември 1981 г. Юни 1984 г. Полувисше ИПУ "Дочо Михайлов" Силистра Български език, руски език и физическо възпитание и спорт

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Учител по физическо възпитание
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. ЦПЛР-ОДК Учител по физическо възпитание 5-та степен Софийски Университет"Св.Климент Охридски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит "Просвета - София" АД Методически насоки за обучение по гражданско образование в начален етап / 1 - 4 клас/
Март 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Софийски Университет"Св.Климент Охридски" Организация на образователния процес
Март 2018 г. 8 часа 0.5 кредита СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛ СОФИЯ Образование в мултикултурна среда
Декември 2019 г. 16 часа 1 кредит Русенски университет "Ангел Кънчев" Развитие на уменията с дигитални технологии
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит МОН Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование - Силистра Допълнителни компетенции на масовия учител за работа с деца и ученици със специални образователни потребности
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит МОН Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование - Силистра Интерактивни методи за обучение

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Профилактика на гръбначните изкривявания в предучилищна възраст 4 ЦПЛР Обединен детски комплекс Силистра
Април 2017 г. Април 2017 г. Образователен комплекс по Масауки Сайонджи с цел подобрява на правилното телодържание 4 ЦПЛР Обединен детски комплекс Силистра
Март 2018 г. Март 2018 г. Заниманията в театрално студио "Артистик" ЦПЛР-ОДК - модел на групова работа за разширяване познанията по български език и литература 8 ЦПЛР Обединен детски комплекс Силистра
Август 2018 г. Август 2018 г. Развитие на културни компетентности и личностно израстване на учениците от групите по изобразително и приложно изкуство - Арт-терапия "Нарисувай 4 ЦПЛР Обединен детски комплекс Силистра
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Професионално портфолио и кариерно развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 8 ЦПЛР Обединен детски комплекс Силистра
Февруари 2019 г. Март 2019 г. Спортът за преодоляване на агресията в училище, чрез участие в групите по баскетбол при ОДК 8 ЦПЛР Обединен детски комплекс Силистра
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Запознаване с нова наредба номер 15/22.07.2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти 3 ЦПЛР Обединен детски комплекс Силистра
Май 2020 г. Май 2020 г. Дигитални компетентности на тема - Споделяне на добри практики за работа в електронна среда - covid 4 ЦПЛР Обединен детски комплекс Силистра
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Представяне презентация на портфолио на Светла Тодорова, Адриана Мумджиева, Йорданка Маринова 3 ЦПЛР Обединен детски комплекс Силистра
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Продължаващо обучение за работа - неприсъствено в електронна среда 4 ЦПЛР Обединен детски комплекс Силистра
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Запознаване с промени в нормативните документи 4 ЦПЛР Обединен детски комплекс Силистра
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Педагогически кометентности за планиране и изготвяне на педагогическо портфолио 8 ЦПЛР Обединен детски комплекс Силистра
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Взаимоотношенията с родителите - критерии за успех 4 ЦПЛР Обединен детски комплекс Силистра
Април 2021 г. Април 2021 г. Усъвършенстване на професионалните взаимоотношения и микроклимата в педагогическия колектив 4 ЦПЛР Обединен детски комплекс Силистра

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Декември 2006 г. Декември 2006 г. Професионална квалификация Базовии спецефични компютарни умения на учителя МОН Национален педагогически център

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
футбол 2 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Групов ръководител 3 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Групов ръководител 4 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Групов ръководител 5 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Групов ръководител 6 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Групов ръководител 7 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Първа група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Втора група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Сборна група ЦПЛР- ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Разновъзрастова група ЦПЛР-ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Умения и компетентности

Организационни умения

Способност за планиране, организация и контрол на собствената работа.

Способност за планиране организация и контрол работата на учениците с оглед  постигането на поставените спортно-методически цели.

Стриктност при изпълнение задълженията, организираност,инициативност, креативност и енергичност.

Умения за работа в колектив.

Позитивно отношение и грижа за физическото и духовно развитие на учениците.

Добри комуникативни умения.

Добри взаимоотношения с учителскя колектив и ръководството.

Добри контакти с деца и родители.


Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Добри практики

Системно участие в турнирите по футбол
Практическият опит показва, че интеграцията и интеркултурните взаимодействия могат да се реализират в етнически смесена образователна среда – такава, каквато е средата в нашето училище. Според мен, мисията на учителя е да подпомага свободната изява и личностното израстване на учениците си, ръководейки се и от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. А практическата реализация на интеграцията е една от политиките, която се реализира в рамките на Европейския съюз в направления: осигуряване на равен достъп до образование; успешна социализация; съхраняване на културна идентичност; взаимно уважение и разбирателство.

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

Ученически спортни игри - футбол

В периода 2015 - 2021 година  отборите по футбол в училищатата участват в окръжни и зонални кръгове в първенството на ученическите спортни игри. В основата на успехите на отборите са децата от групите  при ОДК.

 

 

 

 

Галерия