ясен неделчев

Ясен Николов Неделчев

Националност: българин

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0897363832

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
25
Учителски стаж:
25

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
ОДК Силистра

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1997 г. Октомври 2021 г. УСШ ОДК Учител треньор плуване

Любим цитат

Истински успешен учител е този, от когото няма да имате нужда отново. – Ашли Брилиант

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1989 г. Март 1995 г. Висше - бакалавър Виж институт за физическа култура- София Учител по физическо възпитание и треньор по плуване

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Учител по физическо възпитание
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Треньор
Професионална квалификация "учител":
НЕ

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2018 г. До сега Учител спортни дейности и туризъм Плуване 5-та степен ДИУУ-София

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Просвета-софия АД град София Методически насоки за обучение по гражданско образование в начален етап,- първи четвърти клас
Март 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Синдикат на българските учители в град София Образование в мултикултурна среда
Март 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Софийски университет Свети Климент Охридски . департамент за информация и усъвършенстване на учители град София Организация на образователния процес
Октомври 2020 г. 16 часа 1 кредит Министерство на образованието и науката регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Силистра "Допълнителни компетенции на масовия учител за работа с деца и ученици със специални образователни потребности- Нашето участие в приобщаването""
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Русенски университет "Ангел Кънчев" Русе. Център за продължаващо обучение филиал Силистра Развитие на уменията с дигитални технологии
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Министерство на образованието и науката, регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Силистра Допълнителни компетенции но масови учител за работа с деца и ученици със специални образователни потребности.
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит Министерство на образованието и науката регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Силистра Интерактивни методи на обучение

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Профилактика на гръбначните изкривявания в предучилищна възраст 4 Ц п л р обединен детски комплекс Силистра
Февруари 2019 г. Март 2019 г. Спортът за преодоляване на агресията в училище чрез участие групи по баскетбол при ОДК.4ч.. Открити тренировъчни занятия за споделяне на Добри практик 8 Ц п л р обединен детски комплекс Силистра
Април 2017 г. Април 2017 г. Оздравителен комплекс по Масауки Сайонджи с цел подобряване на правилното телодържание 4 ЦПЛР ОДК
Декември 2016 г. Декември 2016 г. Предизвикателства в работата на педагогическите специалисти в ЦПЛР ОДК свързани с въвеждането на иновативни практики за работа с даровити деца в школи 8 ЦПЛР ОДК
Юни 2018 г. Юни 2018 г. Развитие на културни компетентности и личностно израстване на учениците от групите по от групите по изобразително и приложно изкуство- Арт терапия,, Н 4 ЦПЛР ОДК
Март 2018 г. Март 2018 г. "Заниманията в театрално студио ,,Артистик ЦПРЛ-ОДК- модел на групова работа за разширяване познанията по български език и литература" 8 ЦПЛР ОДК
Май 2018 г. Май 2018 г. Сътрудничество на Обединен детски комплекс с детски градини в община Силистра за повишаване на здравната култура на децата чрез спортни игри турнир по 4 ЦПЛР ОДК
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Професионално портфолио и развитие на учителите ,директорите и другите педагогически специалисти -4ч. 4 ЦПЛР ОДК
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. ,,Запознаване с нова наредба номер 15 22 0 7 2019 година за статуса и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специал 3 ЦПЛР ОДК
Януари 2020 г. Януари 2020 г. ,,Педагогически компетентности за планиране изготвяне на педагогическо портфолио"( 8 ЦПЛР ОДК
Май 2020 г. Май 2020 г. ,,Дигитални компетентности -споделяне на Добри практики за работа в електронна среда- covid 4 ЦПЛР ОДК
Юни 2020 г. Юни 2020 г. ,,Представяне презентация на портфолио на Светлана Тодорова, Адриана Мумджиева, Йорданка Маринова" 3 ЦПЛР ОДК
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. "Запознаване с промени в нормативните документи" 4 ЦПЛР ОДК
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. ,,Взаимоотношения с родителите -критерии за успех" 4 ЦПЛР ОДК
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. ,,Продължаващо обучение за работа -неприсъствено в електронна среда"" среда 4 ЦПЛР ОДК
Април 2021 г. Април 2021 г. "Усъвършенстване на професионалните за им отношения и микроклимата в педагогическия колектив" 4 ЦПЛР ОДК

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Семинар "Нашето участие в приобщаването" Министерство на образованието и науката регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Силистра
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Удостоверение "Годишен ученически турнир по плуване между УСШ град Русе и ОДК град Силистра ЦПЛР ОДК
Юли 2021 г. Юли 2021 г. Удостоверение Вид спорт плуване длъжност треньор- удостоверение за вписване в регистъра на треньорските кадри по член 9 алинея първа точка четвърта от закона за физ Република България Министерство на младежта и спорта

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)
Руски език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
плуване 1 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
плуване 3 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Плуване 5 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Плуване 8 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017
Плуване 11 клас 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Сборна група ЦПЛР ОДК 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Умения и компетентности

Спортни умения

Отлично владеене на плувната техника-гаранция за заучаване учебния материал.

Организационни умения

Обезпечаване на учебно-тренировъчния процес.

Организиране и управление на образователния процес

Планиране и изпълнение.

Работа с родители и други заинтересовани страни

Ежедневни комуникации и сътрудничество.


Методи на преподаване

В моята практика използвам различни методи на преподаване с цел не да демонстрирам колко задълбочено познавам учебното съдържание, а да постигна разбиране от страна на учениците, което да направи възможна високата степен на усвояване на съдържанието. Целта ми е да повиша мотивацията на учениците и да стимулирам познавателната им активност в учебния процес.

Философия на преподаване

Философията ми е тази:

За мен един Учител е успял когато собственият му Ученик го е надминал и от своя страна последният също надмине Учителя си!


Добри практики

Взаимодействие с други центрове за личностна подкрепа ,обединени детски комплекси и ученически спортни школи.

Срещи и консултации ,обмяна на опит и практики с колеги от страната.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Повишаване в Старши учител.

ЦПЛР ОДК СИЛИСТРА.


Постижения на ученици

Участие в турнир.
Участие е турнир.
Общински турнир участие.

Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Развитие на уменията с дигитални технологии 2019/2020
Методически насоки за обучение по гражданско образование в начален етап 2016/2017
Образование в мултикултурна среда 2018/2019
Организация на образователния процес. 2017/2018
Допълнителни компетенции на масови учител за работа с деца и ученици със специални образователни потребности- нашето участие в приобщаването. 2020/2021
Допълнителни компетенции на масови учител за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. 2020/2021
Интерактивни методи на обучение 2021/2022

Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Познавателна книжка Автор Презентация

https://eu.docworkspace.com/d/sILKyo_uCAYv0mYwGhttps://eu.docworkspace.com/d/sILKyo_uCAYv0mYwG

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Юли 2015 г. До сега Общински програми Ръководител Община Силистра

съдействие към местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Превантивен информационен център по зависимости и други.

 


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Юли 2015 г. До сега Активно участие в клубове по плуване по летни програми Организатор ръководител Община Силистра

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Научи се да плуваш.

Спорт в свободното време.


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Двустранни плувни срещи с УСШ Русе 21.07.2010 г.

Членство в организации

Период от Период до Организация
Януари 2017 г. До сега КТ.. Подкрепа,,

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
20.10.2015 г. ,,Нашето участие в приобщаването" Професионален форум Министерство на образованието и науката. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование град Силистра

Самооценка

Самонаблюдение

Външен вид, говор и поведение- подобаващо за изпълняваната длъжност.


Бъдещи планове

1.Професионално и кариерно надграждане.

2. Прилагане на по -разнообразни и иновативни методи на обучение с цел елиминиране до известна степен на еднообразието, монотонността и скуката в плувния учебно-тренировъчен процес.

3. Заучаване у подрастващите на морално-волеви, здравни и животоспасяващи качества и умения , с цел израстване като доблестни граждани на град Силистра и Република България.

Галерия