Златомира Яковлеска

Златомира Златкова Яковлеска

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0898739117

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
8 години
Учителски стаж:
2г 7месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Детска градина
Име на институцията:
ДГ №25 ,,Ален мак''

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2022 г. До сега ДГ №25 ,,Ален мак'' Учител
Ноември 2021 г. Септември 2022 г. ДГ №3 ,,Ян Бибиян'' Учител
Октомври 2020 г. Юни 2021 г. Девето основно училище ,,Веселин Ханчев'' Учител

Любим цитат

,,Успехът идва, когато разделиш ,, не мога'' със запетая! ''

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2004 г. Юни 2008 г. Средно Гимназия ,,Христо Ботев'' Профил ,,Природоматематически''
Септември 2009 г. Юни 2013 г. Висше - бакалавър Тракийски университет Аграрна икономика
Септември 2019 г. Юни 2020 г. Полувисше Тракийски университет Детски учител
Септември 2020 г. Юни 2022 г. Висше - магистър Тракийски университет Предучилищна и начална училищна педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Детски учител
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Аграрна икономика
Професионална квалификация "учител":
НЕ

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Октомври 2022 г. 16 часа 1 кредит ORAK ENGINEERING LTD ,,Основи на дигиталната геймификация в образованието''
Октомври 2022 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси ,,Осигуряване на възпитателно- образователния процес по безопасност на движение по пътищата- квалификация за учители от детските градини и комисията по БДП/ КБДП/''
Април 2023 г. 16 часа 1 кредит „АПИС КОЛЕВ” ЕООД ,,Работа с въображение-творчество, мотивация, екипност''
Март 2024 г. 16 часа 1 кредит „АПИС КОЛЕВ” ЕООД ,,Синдром на родителското отчуждение''

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Март 2023 г. Март 2023 г. ,,Прилагане на STEM подход в детската градина'' 2 ДГ №25 ,,Ален мак''
Януари 2024 г. Януари 2024 г. ,,Българското народно творчество в игрите при децата'' 2 ДГ №25 ,,Ален мак''

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение


Умения и компетентности

Социални умения

Отлична работа в екип. Организирана работа и възможност за изпълнение на няколко задачи едновременно. Познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана с българското образование. Устойчива и надеждна работа при висока натовареност. Умения за определяне на приоритетите в работата, с оглед спазване на сроковете. Генериране и предлагане на нови идеи за усъвършенстване на работата по образователно- възпитателния процес в ДГ.

Технически умения

Добро владеене на Microsoft- Word, Excel, Power Point, Scanner and Camera Wizard, и други. 


Методи на преподаване

      С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца. Работя фронтално, групово, индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на децата, съобразно възможностите им. Ежедневно използвам ИТ  в уроците си, електронни учебници и презентации, подготвени от мен. Стремя се да създам подходяща емоционална среда, за да могат децата да разкрият своите възможности. 

       Интерактивните методи се съчетават с груповата работа. Чрез тях учениците се поставят в ситуации, в които имат взаимодействие на основата на диалога, обсъждането, сътрудничеството. Такива методи са:

  • Обсъждане- чрез него учителят и ученикът обменят информация, споделят опит и идеи, мисли и чувства. Допуска се задаване на въпроси не само от учителя. Основен метод за групова работа.
  • Дискусия- обучение чрез разрешаване на спорни въпроси и проблеми, уточняване на противоречията, изграждане на теза и антитеза, обобщаване и систематизиране на резултатите. 
  • Вузиализация- използват се рисунки, снимки и др. за по-лесно запомняне на събития, процеси, факти. Провокира се мисленето у учениците.
  • Мозъчна атака- методът организира ученическа група или клас свободно и бързо да изказват идеи в отговор на зададен от водещия въпрос. Направените предложения от учениците за определеното им време се оценяват чрез обсъждане, след което се излага вярната теза. Този метод се използва за стимулиране на творческата активност на учениците по дадена тема.
  • Упражнение- най-често използваният метод. Обучението е ориентирано към развитие на личностните и социални умения.
  • Казус- възможно най-близко до действителността описание на реална ситуация на вземане на решение. Няма едно правилно решение, а различни алтернативни възможности, които имат предимства и недостатъци. Ученикът трябва да разграничава важната от неважната информация, да анализира ситуацията и да разработва решения на проблема. 
  • Дидактическа игра- пътят на познанието става по-достъпен. Игрите създават познавателни ситуации, близки до опита на учениците.
  • Ролева игра- успешно събира в едно познавателна активност на обучаващите и атмосферата на релаксация и забавления. Учителят играе заедно с децата. Задължително всяка игра завършва с оценяване и обсъждане на извършеното.
  • Симулации- това са стратегии на преподаване и учене, в които учениците активно участват във вземането на решения. Симулацията е събитие, учениците са участници в него и го форимират. Те имат роли, функции и задължения.
  • Проекти- това е система от дейности, насочени към работата по определен проблем. Този метод дава възможност на учениците да генерират идеи, да съобразяват, да планират, т.е. да изпълняват цялата дейност.

Философия на преподаване

     Учителят това е творец, който всеки ден се труди над своите творби- децата. Като всеки творец, учителят трябва да се интересува, да се учи и прилага в работата си най- новите и иновативни методи на преподаване, да е в крак с новите технологии.

     Учителската професия е призвание и мисия. Призвание, защото всеки ден с децата е необикновен, неповторим. Умея да работя с децата, да споделям техните вълнения, да преподавам така, че знанието да достигне до всяко дете. Мисия, защото осъзнавам, че всяко едно дете, независимо от неговите възможности, етнос и особености, трябва да получи образование.

     Моята философия за образованието поставя в центъра детето. То е личност, всяко със своята индивидуалност. Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. Няма лоши деца, има неразбрани деца- както от родителите си, така и от другите възрастни. Заедно с родителите трябва да работим в една посока, родителите трябва активно да участват в образователния процес.

     Децата трябва да учат от преживяванията, стремя се да ги науча да разсъждават, да мислят, да им изградя навици, които да са им полезни в живота. Децата трябва да бъдат поощрявани и стимулирани. За да развия мисленето на децата им задавам въпроси, с които ги провокирам да изкажат и защитят своето мнение. Стремя се да бъда обективна с всички деца. 

     Добрият учител оставя дълготрайни следи в съзнанието на децата, той е пример за тях, той ги вдъхновява, напътства и мотивира. Мотивацията е в основата на всяка човешка дейност. Децата несъзнателно подражават на своя учител и поради това, той трябва да е умен, подготвен и компетентен. Учителят трябва да е толерантен, търпелив, инициативен, коректен, доброжелателен, решителен, но най-вече да е честен. 

   ,,Ако бъдем  честни пред своя народ. Ако всяка стъпка, дума, действие, възглед, усмивка, съобразяваме с целта на възпитание. Ако се ръководим от нея в нашата съвместна дейност, нашият педагогически талант не ще пресъхне, а напротив, ще укрепва и ще се усъвършенства постоянно. И изведнъж ще ни осени онази удивително проста, но изключително важна истина, че за да си умел водач, трябва първо да си повел себе си неуморно по своя път към собствените си ,,върхове''...''

                                                                                                                                           М. Шчетинин

 

Постижения на специалиста

Лични постижения

Участие в общински, национални и международни конкурси за детски рисунки

Постижения на ученици

Участия в общински, национални и международни конкурси за детски рисунки

Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Тържества 2022/2023

Снимки, дипломи,работа с родители, тържества.

Отпразнуване на християнското семейство

Спортен празник по БДП

Отпразнуване на Коледа

Работилничка с родители ,,Баба Марта''

Работилничка с родители ,,Рисувам с мама''

Пролетни тържества 

,,Номинация за награда добрият Самарянин'' 2023/2024

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Април 2023 г. Май 2023 г. Бързи герои 112 Сърце до сърце

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2022 г. До сега Съюз на българските учители
Септември 2022 г. До сега Член на КНСБ