Елена Рацова

Елена Васкова Рацова

Националност: българско

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
9 години, 3 месеца и 12 дни
Учителски стаж:
2 месеца и 11 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Психолог
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
Център за специална образователна подкрепа - Ново село

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2021 г. До сега Център за специална образователна подкрепа - с.Ново село психолог

Любим цитат

Първото правило, което трябва да прилагате в отношенията си с хората, е да намирате във всеки човек по една добра черта – най-силната, която го отличава от всички хора. Петър Дънов

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2005 г. Май 2010 г. Средно Английска гимназия "Гео Милев" - гр. Русе чуждоезиков профил - английски език
Октомври 2012 г. Юли 2016 г. Висше - бакалавър Стопанска академия "Димитър А. Ценов"- гр. Свищов финанси
Октомври 2016 г. Февруари 2019 г. Висше - магистър Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" психология

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" - гр. Велико Търново "Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати"
Юли 2021 г. 16 часа 1 кредит Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти- Банкя Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училището.

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език C1 (Свободно ниво на владеене)
Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Психосоциална рехабилитация 1 клас; 2 клас; 3 клас; 4 клас; 5 клас; 6 клас; 7 клас; 8 клас; 9 клас; 10 клас; 11 клас; 12 клас 2021/2022; 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения

Толерантност към различните мнения и гледни точки. Добра комуникация с родители/настойници и ученици. Добра работа в екип, лоялност, отговорност, коректност. Уважение и стимулиране на всяко дете спрямо неговите индивидуални потребности и нужди. 

Организационни умения
  • Планиране на учебния процес.
  • Оценяване и отчитане постиженията на учениците.

  • Изграждане на нови знания, умения, отношения и ценности у децата.
  • Опазване живота и здравето на учениците.
  • Създаване на позитивна работна среда.
Технически умения

Умения с операционните системи MS Windows, MS Word, MS Exel, компетенции MS Power Point, Тееms, Internet и други софтуерни програми, свързани с учебната и други дейности.

Артистични умения

Чрез различни роли в интерактивните игри децата със специални образователни потребности се учат да преструктурират Аз-а си, да преодоляват егоцентризма си и да развиват способностите си за сътрудничество и разчитане на чуждите гледни точки. Активират потребностите си от самоизява и удовлетвореност от постигнатия резултат, който допринася за подобряване самоуважението им.


Методи на преподаване

Сложността в работата ми психолог на ученици със специални образователни потребности е предопределена от факта, че всяко дете е уникално и има постоянна нужда от внимание, любов, разбиране, помощ и обгрижване. Използвам различни игрови дейности, презентации, диалог, наблюдение, демонстрация, практически упражнения, чрез които успявам да разкрия индивидуалните нужди на всяко дете. За целта използвам широка гама от карти с Емоции, конструктори, логически игри. Често и материали от електронната мрежа /Интернет/, преценени от мен като подходящи. Според нуждите използвам и методите на индивидуалната и груповата работа. Стремя се непрекъснато да включвам всички ученици в познавателния процес, според техните възможности и потребности, като целта е развитие и напредък за всички ученици. За мен е изключително важно децата да изградят доверие към мен и да се разкрият своят уникален потенциал по свой собствен начин.


Философия на преподаване

Детето със специални образователни потребности е уникално във всеки един етап от своето развитие. За да се помогне на тези ученици да развият потенциалните си възможности за учене, е необходимо да се разкрият техните индивидуални особености. С търпение, любов, приемане на децата със специални образователни потребности ги мотивирам за по-добри резултати и адаптация към средата. Изключително важно е да успявам да поддържам детския интерес с иновативни методи на работа- музикотерапия, приказотерапия и игротерапия. Създавайки позитивна атмосфера децата успяват да преоткрият себе си. Вярвам в тях и им давам моето разбиране и любов.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2021 г. До сега Синдикатът на българските учители (СБУ) към КНСБ