Общите условия за ползване на Платформата - EPO.BG

 

Всички договори и фактури за услуги в сайта EPO.bg се сключва с дружеството "Инфокол" ООД с ЕИК: 203778332. Услугите в EPO.bg се заплащат по банкова сметка:

IBAN: BG41UBBS88881000654084, BIC: UBBSBGSF, ОББ АД

За допълнителни въпроси, моля свържете се с вашия акаунт - мениджър или се обадете на телефон: 0878 680 551

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, преди да използвате Платформата EPO.bg и услугата "Електронно портфолио".

При използване на EPO.bg вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Общите условия за ползване на платформата. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, Вие не би трябвало да ползвате EPO.bg.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 • Платформата EPO.bg - сайтът www.epo.bg, включително базата данни с информация и потребителите, дизайнът, текстът, графиката, съдържанието на всички уеб страници в него и всички поддомейни, които са част от сайта.
 • Изпълнител - "Инфокол" ООД
 • Потребител - всяко физическо и юридическо лице регистрирано в EPO.bg
 • Абонат - потребител с активен абонамент в сайта
 • Абонамент - такса, която заплаща всеки активен потребител, за да ползва една или няколко услуги в сайта за период от време.
 • Абонаментен план - научи тук
 • Администраторски панел - интернет базирана система позволяваща на активните потребители в сайта да публикуват, редактират и изтриват информация. Обемът и вида на информацията, която може да се обработва зависи от заплатения абонаментен план.
 • Администратор - лице, което преглежда и одобрява публикуването на всяка визуална и текстова информация в сайта
 • Профил на директор/учител - информация достъпна за активен потребител и оторизирани от него служители в сайта epo.bg

 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Предмет на тези общи условия е УСЛУГАТА "Електронно портфолио" със следните характеристики:

УСЛУГАТА представлява обособена част от url адрес - www.epo.bg, наричана "Профил/профили на АБОНАТА"

УСЛУГАТА се предоставя на АБОНАТА чрез софтуерна платформа, реализирана на интернет адрес - www.epo.bg, достъпна чрез имейл адрес и парола.

УСЛУГАТА дава възможност на всеки от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ регистрирани от  АБОНАТА да създава и управлява самостоятелно електронно портфолио, като броя на потребителите е записан в договора с ИЗПЪЛНИЯТЕЛЯ.

УСЛУГАТА дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ регистрирани от  АБОНАТА да добавя и управлява следната информация за всяко електронно портфолио:

 • Обща информация
 • Образование и квалификация
 • Практическо приложение
 • Постижения на специалиста
 • Участие и членство
 • Галерия

УСЛУГАТА предлага възможност за контрол на достъп на посетителите на платформата до електронното портфолио чрез код за достъп, видим само за потребителите на АБОНАТА.

УСЛУГАТА предлага публикуване и генериране на PDF на за всяко електронно портфолио.

 

РЕГИСТРАЦИЯ И АКТИВИРАНЕ НА ПРОФИЛ НА УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Етапи за регистрация

 1. Попълване на анкета от потребител - Регистрация в Електронно портфолио в образованието - EPO.bg
 2. Потребителят получава оферта за абонамент за услугата
 3. Сключване на договор за абонамент за услугата между ИЗПЪЛНИТЕЛ и АБОНАТ
 4. Изграждане на профил 
 5. Активиране на профил към административен панел и достъп на абоната

Активиране на профил


Активирането на потребител се извършва от администратор на сайта след заплащане на абонамент.

 

Деактивиране на профил


Администраторът на EPO.bg деактивира Вашия профил в следните случаи:

 • След изтичане на абонамента на АБОНАТА.
 • При нарушаване на настоящите условия за ползване на електронно портфолио в epo.bg или нарушаване на допълнителните условия намиращи се в сайта.
 • При условие ,че юридическото лице извършва сходни на настоящия сайт дейности.
 • При заявка за прекратяване на акаунта от самия потребител.
 • При технически причини.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запазва правото си да прекрати достъп до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина.

 

ДОГОВОР ЗА УСЛУГАТА

Всеки абонат, желаещ да се възползва от УСЛУГАТА, трябва да сключи писмен договор с "Инфокол" ООД. Подписването на договора се извършва от управителите ( директорите ) на двете дружества или от пълмомощник със заверено пълномощно. То трябва да бъде нотариално заверено и в него ясно да е упоменато, че упълномощеното лице има право да сключва сделки за възмезни услуги от името на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже сключване на договор или да прекрати такъв в следните случаи:

 • Управителят на дружеството или упълномощеното от него лице не представят документ за самоличност, с които да се легитимират.
 • АБОНАТЪТ не е заплатил абонаментна такса или има просрочени задължения по стари договори с "Инфокол" ООД.
 • АБОНАТЪТ използва услугата с цел постигане на забранени от закона цели.
 • АБОНАТЪТ предостави достъп до УСЛУГАТА на трети лица чрез своето потребителско име и парола.
 • АБОНАТЪТ прехвърли абонамента си, произтичащ от договора, на трети лица, без да уведоми "Инфокол" ООД.

 

ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Цените се определят в индивидуалния договор, съгласно абонаментните планове относно услугата „Електронно портфолио ” са публикувани на адрес:

Начинът на заплащане на УСЛУГАТА и неустойките при неплащане или забавяне на плащането се определя в индивидуалния договор на АБОНАТА.

 • "Инфокол" ООД има право да предлага по-ниски цени за УСЛУГАТА, при условие че АБОНАТЪТ стане клиент и на други продукти и услуги или се включи в промоционална кампания.
 • "Инфокол" ООД си запазва правото да променя цените на услугата спрямо годишния инфлационен индекс.

Допълнителни условия на абонамента се уточняват преди подписването на договора между АБОНАТА и "Инфокол" ООД. Промени и допълнения в договора за услугата се правят по взаимно съгласие на страните чрез анекс към договора в писмена форма.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Правата и задълженията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на общите условия включват:

 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа предоставя УСЛУГАТА при режим 24/7
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива технологична информация и лични данни във връзка с предоставяне ползване на УСЛУГАТА;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява повреди, неизправности и други подобни, които влошават качеството на услугата или я правят временно недостъпна. Сроковете за отстраняването им е описан в раздел "Регистрация и обслужване";
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя технологията и структурата на предоставяне на УСЛУГАТА по начин незасягащ условията и параметрите за нейното ползване и функции. При внедряване на промени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми АБОНАТА, чрез публикуване на съобщение в сайта edg.bg в срок до 5 работни дни;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя технологията и структурата на предоставяне на УСЛУГАТА по начин незасягащ условията и параметрите за нейното ползване и функции. При внедряване на промени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми АБОНАТА, чрез публикуване на съобщение в сайта www.epo.bg в срок до 5 работни дни;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за информационното съдържание на данните, които се публикуват на EDG.bg от АБОНАТА и служителите имащи "права на достъп" при ползване на УСЛУГАТА;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за качеството на услугата, при настъпване на събития от непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за понижаване качеството или прекъсването на услугата, причинено от повреди на устройства и технологии изцяло намиращи се под контрола на АБОНАТИТЕ.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТИТЕ

Правата и задълженията към АБОНАТА в рамките на общите условия включват:

 • АБОНАТЪТ има право да ползват УСЛУГАТА в съответствие с изискванията на общите условия и сключените договори между страните по договора;
 • АБОНАТЪТ е длъжен да спазват изискванията на тези общи условия и сключените договори между страните по договора;
 • АБОНАТЪТ носи пълна отговорност за истинността на информацията и документите, които въвежда и публикува чрез УСЛУГАТА;
 • АБОНАТЪТ няма право да прехвърлят правата за ползване на УСЛУГАТА на трети лица без писменото съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 • АБОНАТЪТ е длъжен да изпълнява дефинирани процедури към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез които се изисква помощ и/ или ескалиране на заявки по проблем;
 • АБОНАТЪТ трябва да следи нивото на обслужване и да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (телефон, e-mail) за локални събития, произтичащи от незадоволителното ниво на ползване на УСЛУГАТА;
 • АБОНАТЪТ е длъжен да отговаря на запитване от страна на изпълнителя по време на рутинни процедури (управление на инциденти, решаване на проблем, заявки за обслужване и др.).

 

ДОСТЪПНОСТ НА УСЛУГАТА

УСЛУГАТА "Електронно портфолио" е достъпна 24х7, без да се отчитат изключения като:

 • Събития от непреодолима сила съгласно чл. 306 от Търговския закон (Force Major conditions);
 • Планирани ремонти и профилактика извън рамките на официално установеното работно време, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предварително уведомява АБОНАТА;
 • Проблеми в телекомуникациите извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 • Проблеми в хардуера и софтуера на АБОНАТА.

 

ПРОМЯНА НА УСЛУГАТА

Възможни са промени в услугата, с оглед подобряване на посочените параметри, както и съблюдаване на настъпили промени в стандарти и спецификации, свързани с нея:

 • Планови промени - планираните промени са изпълнени и тествани на тестовата система;
 • Извънпланова поддръжка - неотложна намеса в УСЛУГАТА с цел поддръжка на нивото на обслужване;
 • Внезапна намеса - налага се в случай не прекъсване на УСЛУГАТА.

 

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото в момента законодателство на Република България.